81 Yaşında Yapılan Vasiyetnamede Fiil Ehliyetinin Araştırılması
Açıkça Saklı Payları İhlal Kastı İle Yapılan Ölünceye Kadar Bakma Akitleri Tenkise Tabidir
Alacaklılara Zarar Vermek Amacıyla Mirasın Reddi
Alt Soyu Bulunmayan Miras Bırakanın Mirası Eşit Payla Anne ve Babasına Kalır
Alt soya Yapılan Sağlararası Kazandırmalar Kural Olarak Miras Payına Mahsuben Yapılmış Sayılır
Ana-Oğul Arasında Ölünceye Kadar Bakma Akdinin Yapılmasını Engelleyen Yasal Bir Hüküm Yoktur
Annenin Sağlığında Dava Açmamış Olması Muvazaalı İşlemede Geçerlilik Sağlamaz
Anneyi Dövmek ve Hakaret Etmek Mirastan Çıkarma Sebebidir
Atanmış Mirasçı Her Zaman Atanmış Mirasçı Olduğunu Gösteren Bir Belge Verilmesini İsteyebilir
Atanmış Mirasçılar Veraset Belgesinin İptalini İsteyemezler
Atanmış Mirasçılık Belgesi İstemine İlişkin Davanın Hasımsız Açılmasında Usule Aykırılık Yoktur
Aynı Anda Ölenler Birbirine Mirasçı Olamazlar
Bağış Geçerli İşlemlerden Olup Koşulları Varsa Tenkise Tabidir
Bağışlanan Kira Gelirinin Tasarruf Nisabını Aşıp Aşmadığı Tespit Edilmelidir
Bağışlardaki Saklı Payın Berteraf Kastı İspat Edilemediğinden Tenkis Talebinin Reddi Gerekir
Bakım Alacaklısının Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesini Feshetmesi
Bedeli Muris Tarafından Ödenen Taşınmazın Başkası Adına Tescili Gizli Bağış Niteliğindedir
Bilinen Tüm Mirasçılar Usulüne Uygun Çağrıldıktan Sonra Vasiyetname Açılıp Okunmalıdır
Birinci Derecedeki Mirasçıların Tamamınca Reddedilen Miras İkinci Derecedeki Mirasçılara Geçmez
Boşanan Eşler Bu Sıfatla Birbirlerinin Yasal Mirasçısı Olamazlar
Cenaze Sebebiyle Oluşan Masraflardan Yasal Mirasçılar Kişisel Olarak Sorumludur
Çelişik Veraset Belgelerine Dayanılarak Mirasın Tasfiyesine Dair Hüküm Kurulamaz
Denkleştirmeye Tabi Kazandırmanın Ölüm Günü Değerinin Tespiti İle Miras Payının Hesaplanması
Ehliyetsizlik Nedeniyle Açılan Vasiyetnamenin İptali Davalarının Birleştirilmesi Gerekir
Eksik Pay Verilen Veraset İlamının İptali Gerekir
Elbirliğinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesini, Ayrık Hükümler Dışında Ancak Mirasçılar Talep Edebilir
Elden Bağış Niteliğindeki Temliklerde Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil İstenemez
Emeklilikten Sonra Yurt Dışından İşsizlik Yardımı Almaya Devam Edenin Zenginleşmesi Haksızdır
En Yakın Mirasçı Olan Eş ve Çocuklarca Reddedilen Miras Murisin Anne Babasına İntikal Etmez
Eserler Üzerindeki Hakların Korunmasına İlişkin Davalarda Murisin Son Yerleşim Yeri Mahkemesi
Evlatlığın Çocukları Evlat Edinenin Mirasçısı Olur
Evlatlık ve Altsoyu, Evlat Edinene Kan Hısımı Gibi Mirasçı Olurlar
Fransız Makamlarının Verdiği Veraset İlamının Tanınması
Gaiplik İle Birlikte Tapu İptali ve Tescil İsteminde Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir
Gerçek Satışlar Tenkise Tabi Tutulamaz
Hasımlı Mirasçılık Belgesinin İptali Kararı Taraflar ve Alt Soyları Hakkında Kesin Hüküm Oluşturur
Huzurevi Son İkametgah Olmayıp Ölenin Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yerde Davaya Bakılmadır
İşverenin Mirasçı Bırakmadan Ölmesi Halinde Husumetin Hazineye Yöneltilmesi Gerekir
Kanunda Belirtilenler Dışında Bir Nedenle Vasiyetnamenin İptali İstenemez
Kesinleşen İlamla “Satış” Olduğu Kabul Edilen Temlikler Hakkında Tenkis İsteminin Reddi Gerekir
Kız Çocuklardan Mal Kaçırmak ve Saklı Payları Etkisiz Kılmak Amacıyla Yapılan İşlemler
Mahfuz Hissenin İhlalinden Söz Edilebilmesi İçin Terekenin Tümüyle Bilinmesi Şarttır
Mahfuz Hisseye Müdahale İddiasıyla Vasiyetnamenin İptali Talebi Tenkisi de İçerir
Miras Bırakan, Ölümüne Kadar Her Zaman Vasiyetnameden Dönebilir
Miras Bırakanı Kasten Öldüren veya Öldürmeye Teşebbüs Edenler Mirasçı Olamazlar
Miras Bırakanın Asıl İrade ve Amacının Ortaya Çıkarılması Gerekir
Miras Bırakanın Kayıtsız Şartsız Dönme Hakkı Olan Bağışlar
Miras Bırakanın Sağlığında Mal Varlığını Makul Ölçüler İçerisinde Paylaştırması
Miras Bırakanın Yerleşim Yeri Sulh Hâkimi, Teslimden Başlayarak Bir Ay İçinde Vasiyetnameleri Açar
Miras Taksim Sözleşmesinin Aksinin Aynı Kuvvette Bir Belge İle Kanıtlaması Gerekir
Miras Taksim Sözleşmesinin Geçerli Olması İçin Yazılı Olması Gerekir
Miras Yoluyla Taşınmaz Edinilmesi Konusunda Türkiye İle Yunanistan Arasında Karşılıklık
Miras bırakana Karşı İlgisizlik ve Hastalığı İle İlgilenmeme Mirastan Çıkarma Sebebi Olabilir
Miras bırakanın Ödemeden Aczinin Belirlenmesi İçin Öncelikle Mal varlığı Araştırılmalıdır
Miras bırakanın Tasarruflarının İptali Davaları Miras bırakanın Son Yerleşim Yerinde Açılmalıdır
Miras bırakanın Taşınmazdaki Hisselerini Oğluna Kayıtsız Şartsız Bağışlaması
Mirasçı Atanan, Murisin Ölümü İle Terekede Doğrudan ve Kendiliğinden Bir Ayni Hak Kazanır
Mirasçı Bırakmaksızın Ölen Kimsenin Mirası Devlete Geçer
Mirasçılar Miras Taksim Sözleşmesi Yapmış İseler Artık Ortaklığın Giderilmesi Davası Açamazlar
Mirasçılar Mirası Zımnen Kabul Etmedikçe Her Zaman Ödemeden Aczin Tespitini İsteyebilirler
Mirasçılarca Reddolunan Miras Sulh Mahkemesince İflas Hükümlerine Göre Tasfiye Edilir
Mirasçılık Belgelerindeki Aykırılığın Hasımlı Olarak Alınacak Veraset Belgesiyle Giderilmesi
Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Ölenin Milli Hukukuna Göre Düzenlenir
Mirasçılık Belgesi Düzenlenirken Açıkta Pay Bırakılmaması Gerekir
Mirasçılık Belgesi Klasik Anlamda Bir İlam Değildir
Mirasçılık Belgesi Verilmesine İlişkin Davalarda Duruşma Yapılmadan Karar Verilemez
Mirasçılık Belgesinde Mirasçılarının Mirası Reddettiklerine İşaret Edilmekle Yetinilmelidir
Mirasçılık Belgesinin İptali Davalarında Belgede Görünenlerin Taraf Gösterilmesi Zorunludur
Mirasçılık Belgesinin İptali Davasının Miras Payı Verilen Tüm Mirasçılara Karşı Açılması Zorunludur
Mirasçılıktan Çıkarma Sebebinin Varlığı İspatlanmalıdır
Mirası Hükmen Red Eden Bu Durumu Def’i Yolu İle İleri Sürebilir
Mirası Reddedene Karşı Mirasçı Sıfatı İle Dava Açılırsa Dava Sıfat Yokluğundan Reddedilir
Mirası Reddedenlerin Payı, Miras Açıldığı Zaman Sağ Değillermiş Gibi, Kendi Altsoylarına Geçer
Mirasın Açıldığında Sağ Olan Mirasçı Sonradan Ölürse Miras Hakkı Kendi Mirasçılarına Kalır
Mirasın Geçişi, Miras Bırakanın Ölüm Tarihinde Yürürlükte Olan Hükümlere Göre Belirlenir
Mirasın Hükmen Reddi Bir Süreye Bağlı Değildir
Mirasın Hükmen Reddi İstemi Herhangi Bir Süreye Bağlı Değildir
Mirasın Reddi Halinde Mirasçılık Belgesi Düzenlenmesi Usulü
Mirasın Reddi Süresi Dolmadan Terekeye Karışan Mirasçı, Mirası Reddedemez
Mirasın Reddi Usulü
Mirasın Reddinin İptali Davasında Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir
Mirastan Çıkarma Sebebinin Gerçekleştiğinin İspatlanması Gerekir
Mirastan Feragat Sözleşmesi Vekâleten Düzenlenemez
Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali İsteminde Taraf Delillerinin Toplanması Gerekir
Mirastan Feragat Sözleşmesinin İptali İsteminde Taraf Delillerinin Toplanması Gerekir
Mirastan Feragat Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılması Geçerlilik Koşuludur
Mirastan Feragatin Varlığı Mirasçılık Belgesi Verilmesine Engel Değildir
Mirastan Iskat Edilen Mirasçının Terekeden Hak Elde Etme Olanağı Yoktur
Mirastan Yoksunluğun Tespiti De Mirasçılık Belgesi Verilmesinde Görevli Mahkemeye Aittir
Muayyen Mal Vasiyetinin Tenkise Tabi Olması
Muris Muvazaası
Muris Muvazaası Davasının Kesinleşmesini Takiben Tenkis İsteği Yönünden Gerekli Araştırma Yapılır
Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemi
Muris Muvazaasıyla Açılan Tapu İptali Davaları Taşınmazın Fiilen Bulunduğu Yerde Görülür
Murisin İkinci Eşine Muvazaalı Biçimde Aktardığı Payın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Devri
Murisin Sağlığında Eşine Yaptığı Kazandırma, Belirtilmedikçe, İadeye Tabi Değildir
Murisin Saklı Payı İhlal Kastının Yöntemince Belirlenmesi Gerekir
Muvazaa Nedeniyle İptal ve Tenkis Talepleri Kademeli Olarak Aynı Davada İleri Sürülebilir
Mümessilin Açtığı Ön alımda İptal Edilen Payın Tüm Mirasçılar Adına Tescili Zorunludur
Müteveffanın Vefatı Anında Terekenin Borca Batık Olduğu Sabit Olursa, Miras Reddedilmiş Sayılır
Noterde Düzenlenen Mirastan Feragat Sözleşmesinin Geçerliği
Noterde İmzaladığı Tek Yanlı Taahhüt Mirastan Feragat Sözleşmesi Niteliğinde Değildir
Orman Rejimi Dışına Çıkartılan Yerler Tapuda Kayıtlı Olsun Olmasın Zilyetlikle Kazanılamaz
Ölenin Bankadaki Parasından Veraset İlamındaki Pay Oranında Ödeme Talebi Kabul Edilmelidir
Ölüm Aylığı Bağlanmasını İstediği Sigortalı Eşinin Ölümüne Sebep Olma
Ölüm Kaydının Düzeltilmesi Davasında Tüm Mirasçıların Davaya Katılması Sağlanmalıdır
Ölümden Önceki Bir Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Ölüme Bağlı Tasarruflar Gibi Tenkise Tabidir
Ölüme Bağlı Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme
Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Geçerliliği Resmi Şekilde Yapılmasına Bağlıdır
Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin Resmi Şekilde Yapılması
Ölünceye Kadar Bakıp Gözetme Sözleşmesinin Miras Mukavelesi Biçiminde Düzenlenmesi Gerekir
Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi İle Çocuğa Mal Taahhüt Edilmesi Ahlaka Aykırı Kabul Edilemez
Özgüleme Değeri Üzerinde Mirasçılar Uzlaşamazlarsa Bu Değer Hakim Tarafından Belirlenir
Paylaşımın Geçerli Olması İçin Mirasçıların Ya Da Yasal Temsilcilerinin Katılmaları Ön koşuldur
Paylaştırma Kuralınca Paylaştırma Yapılıncaya Kadar Mirasçılar Arasında Zamanaşımı İşlemez
Redd-i Miras Yapan Mirasçılara Mirasçılık Belgesi Verilmesine Engel Bir Durum Bulunmamaktadır
Resmi Şekilde Olmayan Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesine Göre Tapu İptali ve Tescil Yapılamaz
Sağ Kalan Eş Miras Payı Karşılığında Mülkiyet Hakkının Tanınmasını İsteyebilir
Saklı Pay Kurallarını Etkisiz Kılma Amacıyla Yapılan Para Yatırma İşlemi
Saklı Payı Düşüldükten Sonra Kalan Fazla Kazandırma Üzerinden Orantılı Tenkis Yapılması Gerekir
Saklı Payı Zedeleme Kastının Varlığı
Saklı Payın Hesaplanması İle Bulunacak Sabit Tenkis Oranı
Saklı Payın İhlali Vasiyetnamenin İptali Nedeni Olmayıp Tenkise Konu Olabilir
Saklı Payları Zedeleme Kastı Objektif ve Sübjektif Unsurlarla Belirlenmelidir
Senede Bağlı Bir Sözleşmeye Karşı Muvazaa İddiası Ancak Yazılı Delille Kanıtlanabilir
Sözleşmenin Saklı Payları Bertaraf Amacına Yönelik Olduğunu İspata Yeterli Delil
Sulh Hakimi Vasiyetnamenin Kendisine Teslimini Müteakip Gerekli Koruma Önlemlerini Alır
Sulh Mahkemesi Mirasın Reddini Tespit ve Ret Beyanını Özel Kütüğe Tescil Eder
Suriyelilere Ait Taşınmazlarının Satış, Bağış veya Zilyetlik Yoluyla Kazanılması Mümkün Değildir
Şarta Bağlı Vasiyetnamenin İptali
Taksim Sözleşmesi Olması Halinde Mirasçıların Her Biri Alacağı İçin Tek Başına Dava Açabilir
Tasarruf Oranını Aşan Her Kazandırmada Saklı Payları Zedeleme Kastının Varlığından Söz Edilemez
Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünmediği Takdirde Tercih Hakkı Doğar
Tasarrufa Konu Mal Sabit Tenkis Oranında Bölünmediği Takdirde Tercih Hakkı Gündeme Gelir
Tasarrufa Konu Malın Sabit Tenkis Oranında Bölünebilmesi
Taşınmaz Üzerindeki Mülkiyet İhtilafını Çözer Biçimde Mirasçılık Belgesi Verilemez
Temlikin Açıkça Saklı Payları Zedeleme Amacıyla Gerçekleştirildiğinin Kanıtlanması
Temlikin Muvazaalı Olduğunun Anlaşılması Halinde Tapu İptal ve Tescile Karar Verilmesi Gerekir
Tenfizine Karar Verilen Taşınmazların Ada-Parsellerinin Açık Olarak Yazılması Gerekir
Tenkis Alacağına Tercih Hakkının Kullanıldığı Tarihten İtibaren Faiz Yürütülmesi Gerekir
Tenkis Davalarında Davanın Saklı Paya El Atılan Değer Üzerinden Kabulü Gerekir
Tenkis Davalarında Faize Tercih Tarihinden İtibaren Hükmedilmesi Gerekir
Tenkis Davalarında Mecburi Dava Arkadaşlığı Yoktur
Tenkis Davası Hak Sahibi Olduğunu Öğrendiği Tarihten Başlayarak Bir Yıl İçinde Açılmalıdır
Tenkis Davası İçin Murisin Saklı Pay Sahiplerinin Haklarını Zedelemiş Olması Gerekir
Tenkis Davası İçin Öncelikli Koşul; Saklı Pay Sahiplerinin Haklarının Zedelenmiş Olmasıdır
Tenkis Davasında Yetki Kamu Düzeninden Olup Re’sen Nazara Alınır
Tenkis Davasında Yetkili Mahkeme Miras Bırakanın Son İkametgâhı Mahkemesidir
Tenkis Hesabında Dikkate Alınacak Kriterler
Tenkis İddiası Defi Yoluyla (Süreye Tabi Olmaksızın) Her Zaman İleri Sürülebilir
Tenkis, Tüm Terekenin Tespiti ve Ölüm Tarihindeki Fiyatlara Göre Değerlendirilmesi İle Mümkündür
Tenkise Konu Olan Temlikin Sağ Kalan Eş Yararına Yapılması
Tenkise, Ölüme Bağlı Tasarruflardan Başlanılması Gerekir
Tereke Mallarının Korunması Usulü
Tereke, Ölüm Tarihinde Bırakılan Kıymetler ile İadeye ve Tenkise Tabi Olan Kazandırmalardır
Terekedeki Ortaklık Süresince Mirasçıların Terekeye Giren Mallar Üzerinde Bağımsız Payları Yoktur
Terekenin Borca Batık Olduğu Görülmekte Olan Bir Davada Defi Yolu İle De İleri Sürülebilir
Terekenin Borca Batık Olduğuna İlişkin Dava Alacaklılara Karşı Açılır
Terekenin Borca Batıklığının Tespiti Usulü
Terekenin Borca Batıklığının Tespiti Değere Bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesinde Görülür
Terekenin Tedbiren Tespiti Talebi Bir Süreye Tabi Olmadan Her Zaman İstenebilir
Terekenin Tespiti Nitelikteki Kararların Temyizi Kabil Değildir
Terekeye Temsilci Atanmasında Yetkili Mahkeme Mirasbırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesidir
Terekeyi Kabul Eden Mirasçılar Miras Bırakanın Borçlarından Kişisel Olarak Sorumludurlar
Terekeyi Sahiplenmiş Mirasçıların Borca Batık Olduğunu İleri Sürmeleri Dürüstlük Kuralına Aykırıdır
Trafik Kazasında Ölüm Sırasına Göre Miras Payları Tespit Edilir
Tüm Tasarrufun Değeri İle Yapılan Fazla Teberru Arasında Kurulan Orana Sabit Tenkis Oranı Denir
Türk Vatandaşlığından Çıkartılanların Malları Tasfiyeye Tabidir
Türk Vatandaşlığını Kaybeden ve Yunan Pasaportu Taşıyan Kişinin Miras Hakkı
Türkiye’de Bulunan Mirasa Konu Taşınmaz Mallar Hakkında Türk Hukuku Uygulanır
Vasiyet Alacaklısının İstem Hakkı
Vasiyet Alacaklısının Vasiyetnamenin Yorumlanması Suretiyle Belirlenmesi
Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Hizmetinin Karşılığında Uygun Bir Ücret İsteyebilir
Vasiyetin Baskı İle Yapıldığının İspatı Halinde İptali Gerekir
Vasiyetname Açılıp İptali Reddedildiğine Göre Vasiyetnameye Konu Taşınmazın Tescili İstenebilir
Vasiyetname Düzenlenmesi Sırasında Hukuki Ehliyetin Tespiti Adli Tıp Tarafından Yapılır
Vasiyetname Usulüne Uygun Açılmadan İptal ve Tenkis Talebi Hakkında Karar Verilemez
Vasiyetnameler Mirasçılara ve Lehine Vasiyet Yapılanlara Usulüne Uygun Tebliğ Edilmelidir
Vasiyetnamenin Açılması Davası Kesinleşmeden Vasiyetnamenin Tenfizi Yapılamaz
Vasiyetnamenin Açılmış Sayılmasına Karar Vermekle Yetinilmelidir
Vasiyetnamenin İptali Davası Bekletici Mesele Yapılmalıdır
Vasiyetnamenin İptali Davasında Davalılar Arasında Mecburi Dava Arkadaşlığı Bulunmaktadır
Vasiyetnamenin Okunmuş Olması Mülkiyetin Kendiliğinden Vasiyet Edilene Geçmesini Sağlamaz
Vasiyetnamenin Tenfizi Davasında Tüm Mirasçılar Davaya Dahil Edilmelidir
Vasiyetnamenin Tenfizi Halinde Hakim Murisin İradesini Ayakta Tutacak Bir Yol İzlemelidir
Vasiyetnamenin Tenkisi Usulü
Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davası
Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davasında Husumet
Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi İsteminde Vasiyetnamenin İptali Davası Beklenir
Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi İstemini İçeren Eda Davasında Asliye Hukuk Mahkemesi Görevlidir
Vasiyetnameye Dair Davalar Miras Bırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesinde Bakılır
Vasiyetnameye Noterin Başlamasına Rağmen Sonuçtaki İmzanın Başkasınca Atılması İptal Sebebidir
Vatandaşlık Konusunda Tereddüt Bulunması Halinde Bunu Belirleme Yetkisi İçişleri Bakanlığınındır
Yabancı Mirasçılar Yönünden Karşılıklılık (Mütekabiliyet) Bulunup Bulunmadığı Araştırılmalıdır
Yabancılık Unsuru Bulunan Veraset Davalarında Karşılıklılık Esasına Dikkat Edilmelidir
Yabancılık Unsuru Taşıyan Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Karşılıklılık İlkesi
Yapılan Bağışın Mahfuz Hisseyi Zedelemek Kastı İle Yapıldığının Kanıtlanması Gerekir
Yasal ve Atanmış Mirasçı Olan Kişiye Her İki Sıfatına Göre Mirasçılık Belgesi Verilir
Yunanistan İle Türkiye Arasında Kanuni Miras Yoluyla Taşınmaz Mülkiyeti Edinme