İçindekiler

Mirastan Feragat Sözleşme Örneği

…………….dairemize gelerek söze başladı;Benim maliki olduğum, ……. tapunun bağımsız bölüm dolayısıyla miras yoluyla intikal edecek tüm değerlerden mirasçı olan oğlum…….. ‘ya intikal edecek miras payı karşılığı kendisine ….. TL (……..TürkLirası) elden nakit olarak ödedim. Bunun karşılığında oğlum ………., kendisi dışındaki diğer mirasçılar lehine benden düşecek ve intikal edecek MİRAS hakkından FERAGAT edecek ve benden dolayı hiçbir miras hakkı talep etmeyecektir.” diyerek sözlerini bitirdi.

Diğer taraf, ……………….. söze başladı:

Ben de babam …………….’nin yukarıdaki sözlerini aynen kabul ederim. Kendisinden ….. TL (……..TürkLirası) elden nakit olarak aldım. Bunun karşılığında babam ……..’nin maliki olduğu…. taşınmazdan kanuni mirasçı sıfatıyla miras yoluyla bana intikal edecek tüm değerlerden dolayı MİRAS hak ve payımdan FERAGAT ettim. Bu mirastan dolayı hiçbir hak ve alacak talep etmeyeceğim. Söz konusu mirastan feragatimi babam ……’nin, benim ve benim altsoyum dışındaki diğer kanuni mirasçılar lehine yapıyorum.” diye sözlerini bitirdi.

Sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Okudular ve sonra imza edildi.

Vasiyetçi Diğer Taraf
Ad Soyadı Ad Soyadı
İmza İmza

Noter İmza mühür

Yazılan Mirastan Feragat Sözleşmesi‘ni okuduk, son isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve aşağıda adları ve kimlikleri yazılı tanıklara bildiriniz.

Tanık Tanık
Ad ve Soyadı Ad ve Soyadı
İmza İmza

Miras Hakkından Vazgeçme – Mirastan Feragat Etmek

Medeni Kanunun 528. Maddesine göre, “Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak Mirastan Feragat Sözleşmesi yapabilir. Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder.” denmektedir. Yasaya göre miras bırakanın sağlığında mirasçılardan biri veya birkaçı ile mirastan feragat sözleşmesi yapılabilir. Bu feragat karşılıklı olabileceği gibi, karşılıksız da olabilir. Yani mirasçılardan biri hiçbir bedel almadan da mirasçılık haklarından feragat edebilir. Miras bırakan ile bu tip bir feragat sözleşmesi yapılması durumunda, bu sözleşmenin tarafı olan mirasçı; miras bırakanın ölümü ile herhangi bir hak talep edemez. Kalan miras o yokmuş gibi diğer mirasçılar arasında yasal oranlar çerçevesinde paylaştırılır.

Mirastan feragat sözleşmesi karşılığında bir mal veya para alınmışsa; bu feragat sözleşmesi bu hakkı alan mirasçının alt soyunu, yani çocuklarını ve onların çocukların da bağlar.Bu kişiler de bu feragat sözleşmesinden etkilenirler.Tabii ki sözleşme özgürlüğü çerçevesinde taraflar bu durumun aksini de öngörebilirler.

Uygulamada mirastan feragat sözleşmeleri genelde bir karşılık karşılığında yapılmaktadır. Bu durumda mirasçı ileride doğacak hakkını peşin olarak almakta ve miras bırakanın ölümünden sonra kalan miktar ne olursa olsun denkleştirme talebinde de bazı istisnalar hariç bulunamamaktadır. Mirasçının, feragat sözleşmesi karşılığında aldığı bedel, yasal saklı payından düşük dahi olsa bunu talep etmesi mümkün değildir.

Mirastan feragati hüküm doğurabilmesi, her iki tarafın da katıldığı bir sözleşme ile mümkündür. Taraflardan birinin tek taraflı bir hukuki işlemle mirastan feragat yapabilmesi mümkün değildir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi diğer mirasçılardan birinin lehine olarak da yapılabilir. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat hükümden düşer. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde, feragat yine hükümden düşer.

Miras, sadece mirasçıdan kalan malları değil, aynı zamanda borçları da kapsar. Bu nedenle mirastan feragat söz konusu ise, bu feragatin karşılıklı olup olmamasına göre durum değişmektedir. Mirasın açılması anında mirasçının kalan malları, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar. Eğer feragat karşılıksız olarak yapılmışsa feragat eden mirasçının böyle bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

“Mirastan Feragat Sözleşme Örneği” için 4 yorum

  • Mirastan feragat etmek için sağlık raporu istenir mi aynı soru tapu için geçerli midir. Saygılarımla.

  • Annem adına kayıtlı iki ayrı parsel, çocuklardan biri adına devredilmiş olup, kardeşlerden diğeri de bu parselden birini üzerine devir alırsa, diger kardeşlerin buna itirazı olmaz ise onlardan nasıl bir belge almalı ki ileride sorun olmasın. Anne bu parselleri devir anında 85 yaşındaydı.Kardeşlerden birinin olaki itirazı olursa tapu iptal davası açabilir mi. Saygılarıla..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir