Miras Tapu İptali Ve Tescili Dilekçe Örneği

Miras Tapu İptali Ve Tescili Davası Dilekçesi; Ölünceye Kadar Bakma Vaadi Sözleşmesinin iptalini istemi talebi.

Miras Sözleşmesinin İptali İçin Dilekçe Örneği

Miras Sözleşmesinin İptali İçin Dava Dilekçesi; Miras bırakanın yaptığı Miras sözleşmesi, şekil şartına uygun düzenlenmediğinden iptal istemi.

Miras İntikali İçin Vekaletname Örneği

Miras İntikali İçin Vekaletname Örneği; Muris ve Murisi Evvellerinin Vukuu Vefatı Nedeni İle Mirasçılara İntikali İçin birisine Yetki Vermek.

Miras Davasına Dahil Olma Talebi Dilekçe Örneği

Miras Davasına Dahil Olma Talebi Dilekçe Örneği, Davacı yanında davacı sıfatıyla, DAVAYA DAHİL EDİLMEK suretiyle yazılmış dilekçe örneğidir.

Bakım Alacaklısının Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesini Feshetmesi

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2006/6581 K. 2006/8080 T. 7.7.2006 DAVA: Davacılar vekili tarafından, davalılar aleyhine 28.12.2004 gününde verilen dilekçe […]