YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/17678 K. 2009/3576 T. 2.3.2009

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Vasiyetnamenin iptali davasında davalılar arasında mecburi dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Mahkemece davalılar yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince bir kez maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken yazılı şekilde iki kez maktu vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün bu yönden düzeltilerek onanması gerekmiştir. ( HUMK. mad. 438/7 )

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 3. ve 4. bendinin hüküm fıkrasından çıkarılmasına yerine “davalılar için kendilerini vekille temsil ettirdiklerinden 450.00 YTL. maktu vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine” cümlesinin eklenmesine hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu bölümlerin 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.03.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir