YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/14340 K. 2005/1143 T. 2.2.2005

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. ( 4722 SK. md. 17 )

Vasiyetçi Melek 15.06.2002 tarihinde vefat etmiştir.

Vasiyetname Hopa Noterliğinin yazısı üzerine mahkemeye intikal etmiştir.

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu vasiyetnameyi alan sulh hakiminin yapacağı işleri açıklamıştır.

Sulh Hakiminin görevi vasiyetnameyi açarak ilgililere tebliğ etmek, atanmış mirasçı varsa isteği halinde ona bir mirasçılık belgesi vermek, terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar vermekten ibarettir. ( TMK. md. 595, 596, 597, 598 ) Vasiyetnamenin tenfizi diye adlandırılan davalar uygulamada vasiyetnamenin açılması anlamında kullanılmaktadır. Vasiyetnamenin açılması ( tenfizi ) istemi bir ayni hakkın geçirilmesi isteği niteliğinde değildir. Bu halde Sulh Hakiminin görevi sadece vasiyeti açıp itiraza uğramadığını veya yapılan itirazların sonuçsuz kaldığının tesbitinden ibarettir. ( HGK. 13.02.1991 – 648/65 ) Bu nedenle ” vasiyetnamenin açılmış sayılmasına ” karar vermekle yetinilmesi gerekirken yazılı şekilde taşınmazların T Vakfı adına tapuya tesciline karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ: Temyiz olunan karanın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırına geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir