Tereke Tespit Davası Nedir

İçindekiler

Tereke, ölen kişinin yani miras bırakanın ölümü ile mirasçılara geçen özel hukuk ilişkilerinin tamamıdır. Mirasçılara geçen özel hukuk ilişkileri miras bırakanın şahsına bağlı olmayan haklardır.

Türk Medenî Kanunu’nda terekeye aynı zamanda “miras” da denilmektedir.

Tereke Tespiti Davasında Neler Talep Edilir?

Miras bırakanın mal varlığının tamamı çoğu zaman mirasçılar tarafından doğru bir biçimde bilinememektedir. Mirasçılar tarafından bu husus her ne kadar araştırılmakta olsa da kanuni birtakım düzenlemeler sebebiyle mirasçılar bu araştırmayı sınırsız bir biçimde yapamamaktadırlar. Bu halde ise mirasçılar açısından birtakım mağduriyetlerin doğacağı tarafımızca söylenebilecektir.

Bunların yanı sıra ise miras bırakanın kimse tarafından bilinmeyen bir takım mal varlıkları da olabilecektir. Terekenin tam ve doğru hesaplanabilmesi ve mirasçıların hak kayıplarına uğramamaları için terekenin tespiti davasının açılması ile beraber mirasçıların menfaatleri korunacaktır.

Miras bırakanın yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesi talep üzerine yahut resen tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine geçmesi için tüm önlemleri almaktadır. Terekenin tespiti de kanunda düzenlenmiş olan bu önlemlerin içerisinde sayılmaktadır.

Tereke tespiti davaları delil tespiti minvalindedir. Mahkemenin bu davada yapması gereken öncelikle terekede bulunan malları tespit etmek olup tespit ile beraber muhafaza imkanı olmayanlar var ise bunların satılarak paraya çevrilmesini sağlamaktır. Tereke içerisindeki menkul mallar içerisinde para ya da döviz var ise mahkeme tarafından bunlar belirlenerek bankaya yatırılacaktır.

Tereke tespiti davasında mahkeme öncelikle tarafların beyanlarına ve taleplerine öncelik verecektir.

Tereke Tespiti Davasında Taraflar Kimlerdir?

Terekenin Tespiti Davasını Kimler Açabilir?

Tespit davalarında davayı açan kişinin hukuki menfaatinin bulunup bulunmadığı araştırılmaktadır. Terekenin tespiti davasında hukuki menfaati bulunan kişiler mirasçılar olmakla beraber bu davayı mirasçılar açabilecektir.

Terekenin tespiti davası tüm mirasçılar tarafından açılabileceği gibi tek bir mirasçı tarafından da açılabilecektir. Terekenin tespiti davasını açacak olan mirasçının bu davanın açılması için diğer mirasçılardan izin ya da onay almak zorunda değildir.

Tereke tespit davasının açılması için kanunda herhangi bir zamanaşımı süresi düzenlenmemiştir. Bu sebeple terekenin tespiti davası hukuki menfaati bulunan kişiler tarafından her zaman açılabilecektir. Ayrıca bu yönde birçok Yargıtay Kararı da bulunmaktadır.

Tereke Tespit Davasında Tedbir Nasıl Alınır?

Bazı durumlarda mirasçıların haklarına ulaşma sürelerini uzatacak ya da bu hakka sahip olma imkânlarını tamamen ortadan kaldıracak değişiklikler olabilecektir. Bu ve benzeri tehlikeleri önlemek amacıyla hâkim ihtiyati tedbir kararı alabilecektir. İhtiyati tedbir kararının verilmesinde yetkili ve görevli mahkeme miras bırakanın son yerleşim yeri sulh hukuk mahkemesidir.

İhtiyati tedbir kararı mirasçıların birin ya da birkaçının talebi üzerine yahut resen verilebilecek bir karardır. Hâkim ihtiyati tedbir kararını kanunda yazılan tedbirler çerçevesinde verebilecektir.  Bu tedbirler arasında en sık uygulanan tedbir ise defter tutmadır. Defter tutma işlemi gecikmeksizin tamamlanmak zorunda olan tedbirlerdendir ve bu durum kanunda da açıkça belirtilmiştir.

İhtiyati tedbir kararı resen verilmiş ise bu karara ilişkin masraflar devlet hazinesinden karşılanacaktır. İhtiyati tedbir mirasçılardan birisi tarafından talep edilmiş ise bu durumda masraflar ilerde terekeden telafi edilmek üzere başvuran mirasçı tarafından karşılanacaktır.

Tereke Tespit Davası Ne Kadar Sürer?

Tereke tespit davasının hangi sürede kesinleşeceği hususunda kesin bir çıkarımda bulunmamız mümkün olmayacaktır. Öncelikle davanızı açarken davanın doğru hukuki temellere dayandırılması ve hukuki prosedürün doğru bir şekilde izlenilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Aksi halde davanız kuvvetle muhtemel reddedilecektir. Bununla beraber davanın içeriği, mahkemenin iş yoğunluğu, davanın takip edilip edilmemesi hususlarına bağlı olarak sonuçlanma süresi değişkenlik gösterecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir