YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/10293 K. 2006/18540 T. 28.12.2006

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 4722 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.

1- Davalı Nursel 11.09.2006 tarihli dilekçe ile temyiz feragat ettiğinden, temyiz dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre hükmü temyiz eden davalılardan Osman’ın tüm, diğer davalı Gülseren’in aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yersizdir.

3- Birden çok saklı pay sahibine; ölüme bağlı tasarrufla yapılan ve tasarruf nisabı sınırını geçen kazandırmalar ( teberrular ) bu mirasçıların her birinin saklı payını aşan tutarlarla orantılı olarak tenkis edilebilir. ( TKM.mad.503 )

Ölenin aksini düşündüğü tasarruftan anlaşılmadıkça, mirasçı nasbolunan veya kendilerine başka bir şekilde kazandırma ( teberru ) yapılan kimselere ait paylar, orantılı olarak tenkis edilir. ( TKM. mad.505 )

Saklı pay sahibi mirasçılar ( Gülseren ve Nursel ) ile saklı pay sahibi olmayan ( Osman’a ) aynı tasarrufla kazandırma yapılması nedeniyle, saklı pay sahibi mirasçıların saklı paylarının tutarı, kendilerine yapılan kazandırmalardan indirilip, saklı payı aşan miktar bulunup, böylece saklı pay dışında kalan kısım tesbit edildikten sonra, saklı payı olmayanlara ( Osman’a ) yapılan kazandırmada tayin edilip, bulunan miktarlar orantılı olarak tenkise tabi tutulmalıdır.

Mahkemece, saklı pay sahibi olan mirasçı Gülseren ile saklı pay sahibi olmayan davalı Osman’dan eşit miktarda tenkis yapılması suretiyle Osman’dan eksik, Gülseren’den fazla miktarda tenkis yapılması usul ve yasaya aykırı olmuştur.

a- Davalı Osman, miras bırakanın yeğeni olup, saklı pay sahibi değildir. Osman’dan tenkis edilmesi gereken miktar 9.156.67 YTL. olması gerekirken, kararda yanlış değerlendirme yapılarak 5.630.41 YTL’nin tenkisine karar verilmesi doğru olmamış ise de, davacı bu hükmü temyiz etmemiş bulunduğundan, bu yön bozma sebebi yapılmamış, yanlışlığa işaret edilmekle yetinilmiştir.

b- Davalı Gülseren’den ise saklı payı düşüldükten sonra kalan fazla kazandırma üzerinden orantılı tenkis yapılması gerekirken saklı pay düşülmeden fazla tenkis yapılması yanlış olmuştur.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün 3/b bendinde açıklanan nedenle davalı Gülseren lehine BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan sair temyiz yönlerinin 2. bentte açıklanan nedenle ONANMASINA, davalı Nursel’in temyiz dilekçesinin 1. bentte belirtilen nedenle REDDİNE, aşağıda yazılı harcın Osman’a yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcını yatıran Mesut’a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.12.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir