YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/4820 K. 2004/5828 T. 5.5.2004

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı Ayşe’nin yoncalı çiftliğindeki 149 ada 9 parsel numaralı taşınmazdaki hissesini, 21.07.1992 tarihinde üçüncü kişilerden “”alım”” yoluyla iktisap ettiğine, bedelinin muris tarafından verildiğinin iddia ve ispat edilmemiş bulunmasına; maruf mahallesindeki 274 ada 1 ve 5 parsel numaralı taşınmazların da 24.07.1987 tarihinde muris tarafından davalı Ayşe’ye satış suretiyle temlik edildiğine, bu temlikin ivaz mukabili olduğunun anlaşılmasına, muvazaalı olduğunun kanıtlanamamasına göre, davalı Ayşe’ye tenkis edilebilir bir kazandırma bulunmadığından, davacının; davalı Ayşe hakkındaki hükme yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2- Murisin 44.000 Euro tutarındaki parasını 31.01.1996 tarihinde Kütahya P… Şubesine, oğlu davalı Üzeyir adına hesap açtırarak, onun adına yatırdığı, bu suretle bu miktar parayı oğlu Üzeyir’e aktardığı dosyadaki delillerden anlaşılmaktadır.

Murisin alışılmışın dışında oğlu adına hesap açtırıp para yatırması bağışlamadır. Saklı pay kurallarını etkisiz kılma amacıyla yapıldığı da açık ve tartışmasızdır. O halde davalı Üzeyir’e yapılan bu kazandırmanın, murisin serbestçe tasarruf edebileceği kısmı aşıp aşmadığı ( başka bir ifade ile ) davacının saklı payına el atıp atmadığı belirlenmelidir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple davalı Üzeyir yönünden ( BOZULMASINA ), hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümünün 1. bentteki sebeple ( ONANMASINA ), temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 05.05.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir