YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/13595 K. 2007/5499 T. 3.4.2007

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. ( 4722 Sayılı Yürürlük K.md.17 )

Miras bırakanın sağlararası tasarruflarından ölümünden önceki bir sene içinde yaptığı bağışlamalar, kast aranmaksızın mutlak tenkise tabidir. ( TKM. md.507/3 ) Bir yıldan daha önceki bağışlamalar ise, saklı pay kurallarını etkisiz kılmak kastıyla yapılmış oldukları taktirde tenkis edilebilir. ( TKM. md.507/4 ) Miras bırakan 18.3.2001 tarihinde ölmüştür. Dava konusu yapılan ( 199 ) parselde kayıtlı taşınmazdaki payını ( 7213/31560 ), 13.4.1997 tarihinde davalı oğluna hibe etmiştir. Bu temlikin saklı pay kurallarını etkisiz kılmak kastıyla yapıldığını gösteren bir delil bulunmamaktadır. Dinlenen tanıklar, murisin sağlığında bir kısım taşınmazlarını satıp, davacı (oğlu)’nun borçlarını ödediğini, dava dışı diğer mirasçılarına da taşınmazlar verdiğini, dava konusu taşınmazdaki payını da mirasçıları arasında denkleştirme sağlamak amacıyla davalıya hibe ettiğini belirtmişlerdir. Tanıkların bu beyanı, dosyaya alınan tapu kayıtlarıyla da doğrulanmıştır. Şu halde, davalıya yapılan bağışın, saklı payı zedelemek kastını taşımadığı anlaşılmaktadır. O halde, tenkis isteğinin reddi gerekirken, yazılı şekilde tenkise karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.04.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir