İçindekiler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınmış olan bir karara göre Osmanlı dönemine ait arazi tapu sahipleri, Osmanlı tapu davası ile haklarını talep edebiliyor.

Osmanlı Tapusu ile Dava Nasıl Açılır?

Osmanlı döneminden kalma taşınmaz mal tapu sahipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan karara göre bu tapularını dava açarak Cumhuriyet tapusuna çevirebiliyor.

Osmanlı tapulu gayrimenkulleri için kadastro çıktıktan sonra 10 yıl içerisinde hakkını alabiliyor. Söz konusu esaslar Medeni Kanunda şu şekilde açıklanıyor.

Medeni Kanun Hükümlerine Göre Ne Kadar Zamanda Dava Açılır?

Olağan zamanaşımı 

Madde 712.- Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyi niyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez. 

Olağanüstü zamanaşımı 

Madde 713.- Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir

Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce ölmüş ya da hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

Osmanlı Tapusu Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır. 

Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilân olunur. 

Son ilândan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hâkim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur. 

Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler. 

Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir. 

Özel kanun hükümleri saklıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir