Miras Sözleşmesinin İptali İçin Dilekçe Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

Davacı : AD SOYADI-TC NO-ADRES
Davalı : AD SOYADI-TC NO-ADRES

Konu : Miras Sözleşmesinin İptali Hk.

Deliller : Mirasçılık belgesi, miras sözleşmesi, Nüfus kayıtları, Sair her türlü yasal delâil.

Hukuki Neden: TMY 546 ve devam eden maddeleri, sair ilgili mevzuat.

Açıklamalar :

1-Miras bırakanın …………yaptığı ………günlü miras sözleşmesiyle, davalı ……’yi mirasçı atamış ve tapuda adına kayıtlı ……. parsel no. lu taşınmazı, davalıya bağışlamıştır.

2-Ne var ki, miras sözleşmesi, şekil şartına uygun düzenlenmemiştir. Yok hükmündedir. Bizzat miras bırakanım tarafından yapılmış vekili hile ile yapmıştır. Bu durumu kanıtlayacağım.

3-Miras sözleşmesinin açıkladığım nedenle de iptal edilmesi gerekmektedir.

Sonuç ve İstem : Miras bırakanım tarafından davalı hakkında düzenlenen ….. günlü miras sözleşmesinin yok hükmünde
olması nedeniyle, TMY uyarınca İPTALİNE, masrafların davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim. …./…./…….

Davacı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir