Miras Reddi Dilekçe Örneği

………………………. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI : AD SOYADI-TC NO-ADRES
DAVALI : AD SOYADI-TC NO-ADRES
KONU : Mirasın reddi istemimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Dedem …………………, geçirdiği kalp krizi neticesinde …/…/….. tarihinde vefat etmiştir. Geride bıraktığı üç mirasçısından biriyim.
Muris, sağ iken pek çok harcamalar yapmış ve malvarlığını çok aşacak düzeyde borç altına girmiştir.
Bu nedenle de, mirasın reddini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: MK, HMK, ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kaydı, tanık beyanları.

NETİCE ve TALEP: Açıklanan nedenlerle murisin bıraktığı mirası reddettiğime ilişkin talebimin kabulüne
karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…..

Davacı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir