Miras Kayyım Atanması İçin Dilekçe Örneği

…… SULH HUKUK MAHKEMESİ ’NE
İSTANBUL

DAVACI : AD SOYAD-TC NO-ADRES

DAVALI : AD SOYAD- TC NO-ADRES …(HASIMSIZ)
KAYYIM TAYİN EDİLECEK : AD SOYAD- TC NO-ADRES
MİRAS BIRAKAN : AD SOYAD- TC NO-ADRES
DAVA KONUSU : Kayyım atanması talebi hakkındadır

AÇIKLAMALAR
Müteveffa (miras bırakan) ………..tarihinde ……….nedeniyle vefat etmiştir. Feride miras olarak bırakmış olduğu ve …..pay karşılığı ………TL bedelli hisse nispetinde ortaklığı bulunan şirket payları mevcuttur.
Mirasçılardan ……….TC numaralı …………………. adlı kişi reşit değildir. Bu nedenle kendisine kayyım atanması gerekmektedir. Mahkemece uygun görüldüğü takdirde …………………….adresinde ikamete den …………..TC numaralı …………’nin kayyım olarak atanmasını uygun görülmediği takdirde mahkemece uygun görülecek işin ehli başkaca bir kişinin kayyım olarak atanmasını arz ederim.
Yine mirasçılardan reşit olmayan ………………….’nin kendisine intikal edecek hisselerin devri için de mahkemenize müracaat etme durumu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 6102 sayılı TTK,HMK ve ilgili mevzuat hükümler.

HUKUKİ DELİLLER :……Noterliğinin ……tarih ……sayılı veraset ilamı, tanık beyanları, nüfus kayıtları, yemin, isticvap,
ticaret sicili müdürlüğü kayıtları, pay defteri vb hukuki her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM :Sunduğum nedenlerle yasal küçük olan …………ye kayyım atanmasına ve …………….şirketindeki
miras bırakandan intikal eden hisselerinin devrine gerekli iznin verilmesini arz ederim. …/…/…..

DAVACI ASİL :…………

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir