Miras İntikali İçin Vekaletname Örneği

İNTİKAL YETKİLERİ: BİLCÜMLE MURİS VE MURİSİ EVVELLERİMİN VUKUU VEFATI NEDENİ İLE diğer mirasçılar yanında bana her türlü yolla intikal eden veya edecek olan …….. İLİ, A………… İLÇESİ, ………… mahallesinde kain ve tapunun ……… PARSEL numarasında kayıtlı gayrimenkulü ve işbu gayrimenkulde mevcut bilcümle hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmı ile tüm hak ve hisselerimin tamamı mirasçılık belgesine göre adıma intikal ettirmeye, elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunmaya, gerektiğinde tapu idaresine başvurarak elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülebilmesi için diğer mirasçılara tebligat yapılmasını talep etmeye, tebligat masraflarını ödemeye, hissedarlık esaslarını kabule, intikal eden taşınmazın adıma tescillerini talebe ve tescil ettirmeye, tapu kayıt, defter ve sicilini imzalamaya, cins tashihi yaptırmaya, tapu senetlerimi almaya, adıma her türlü taahhüt, muvafakat, beyanname ve dilekçeler vermeye, resmi ve özel kurumlardan, arşivlerden kayıt ve örnekler çıkartmaya, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi beyannamelerini tanzim ve imzaya, ödenmesi gereken tüm vergi ve harçları ödemeye, fazlalarını geri almaya, tebliğ ve tebellüğe, uzlaşmaya, tapu, nüfus ve diğer kayıtlardaki yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, taşınmazın/taşınmazların yola, yeşil alana veya kamu yararına terki gereken kısımlarını bedelli veya bedelsiz olarak terke, bedelli terk edildiğinde bedelini talep ve tahsile, terk takrirlerini vermeye, gerektiğinde adıma Noterliklere müracaatla MİRASÇILIK BELGESİ talep etmeye ve teslim almaya, bu konularda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri halen yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri değişse dahi yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, İRTİFAK HAKLARI TERKİNİ: Bilcümle muris ve murisi evvellerimin vukuu vefatı ile adıma intikalen gelen veya gelecek olan sahibi ve hissedarı bulunduğum veya adıma intikalen gelen veya gelecek olan yukarıda tapu kayıtları vs yazılı gayrimenkul üzerinde geçit, üst, kaynak, sükna, intifa gibi her nevi irtifak haklarını bedelli veya bedelsiz olarak, dilediği şartlarla, dilediği kişi yada kurumlar lehine tesis edilmiş olan hakları terkin etmeye, irtifak haklarını kaldırmaya, bunları tapuya tescil ettirmeye, gerektiğinde terkin ettirmeye, bu hususlarda yapılması gereken her türlü iş ve işlemleri yapmaya, takip etmeye ve imzası ile neticelendirmeye, TEİAŞ adına tescil ve tescil ettirilen bilcümle geçit, üst, kaynak, sükna, intifa gibi her nevi irtifak haklarını kaldırmaya, bu hususlarda gerekli evrakları imzaya, işbu vekaletnameden suretler almaya evraklarım imzaya, yetkili olmak üzere, ……… Barosu Avukatlarından, ……..Sicil Nolu, ………… adresinde bulunan ……….T.C Kimlik Numaralı Av. ……….. tarafımdan vekil tayin edildi.

VEKALET VEREN :

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir