YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/7698 K. 2007/11410 T. 17.7.2007

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 1- Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. ( 4722 S.K. md.17 )

2- Davacı vekili, muris … mirasçıları tarafından alınan İstanbul … Sulh Hukuk Mahkemesinin …. tarih ve … sayılı mirasçılık belgesinin iptalini, kesinleşen resmi vasiyetname ile mirasçı atanmış olan Milli Eğitim Bakanlığına atanmış mirasçılık belgesi ( TKM. md. 538, TMK. md. 598 ) verilmesini istemiştir.

3- Dava, mirasçılık belgesinin iptali ve yeniden mirasçılık belgesi verilmesine ilişkindir.

4- Mahkemece davanın kısmen kabulü ile veraset ilamının iptali davasının derdestlik nedeniyle reddine; mahfuz hisse sahibi …’in terekedeki miras hissesinin 3/8 olarak tesbitine, davacının vasiyetname gereği 5/8 hisse üzerinde vasiyet alacaklısı olduğuna karar verilmiştir.

5- Muris … tarihinde vefat etmiş olup, İstanbul ..Sulh Hukuk Mahkemesinin … esas ve karar sayılı mirasçılık belgesine göre kanuni mirasçıları eşi … 1 pay ve kızı … 3 paydır.

6- Murise ait İstanbul . Noterliği … yevmiye sayılı resmi vasiyetnamede “bu durum karşısında hayatıma kasdedercesine bana hasmane hareket eden Kızım …’yı mirasımdan iskattan başka çarem kalmadığı gerçeğini kabul etmek, kızımın saklı hakkı da dahil bütün taşınmaz mal varlığımın aşağıdaki şekilde taksimine karımında rıza göstermesini dilerim. Karıma, kızıma ve kızımın annesi …’ye vereceğim bütün mallar ömür boyu kullanma hakkı olup kesinlikle mülkiyet değildir. Kendilerinin ölümü halinde benden intikal eden bütün mallar ve faydalanma oranları Milli Eğitim Bakanlığına kalacak, bakanlık bu bağış karşılığında M… ili merkezinde yapılacak bir ilkokula, İ… İli B… ilçesinde yapılacak bir ilkokula ismimi verecektir. (Yazlıktaki ve kışlık evdeki bütün eşyalarım karıma aittir.) İstanbul S’deki … daire kızıma, C…deki daire ile A’daki daire karım …’ya, B’deki dükkan kızımın annesi …’ye kullanma veya kiraya verme hakkını veriyorum, halen tapulu malım olup da bu listenin dışında kalan ve bugünden sonra alacağım veya bana miras olarak intikal edecek olan bütün mallarımda kullanma hakkının kızım, annesi ve karım arasında eşit oranda paylaşılmasını dilerimc..” yazılıdır. Bakırköy … Asliye Hukuk Mahkemesinin kesinleşen … karar sayılı kararı ile iskatın iptaline ve davacı …’in saklı payının 3/8 olduğuna karar verilmiştir.

Vasiyetname ile Milli Eğitim Bakanlığı mirasçı atanmış ( TKM. md. 538 ) olup, vasiyet alacaklısı olduğuna dair mahkeme gerekçesi yerinde değildir.

Atanmış mirasçılar; mirasbırakanla kan ve soy ilişkisini gösteren veraset belgesinin iptalini isteyemezler. Ancak, daha önce alınan kan ve soy ilişkisine dayalı mirasçılık belgesinin iptali istemi, terekeden hak istenemeyeceğinin tesbitini de kapsar. Davalı …’in terekede 3/8 pay sahibi olduğu kesinleşen ilamla sabittir. Kesinleşen bu ilam ve vasiyetnamedeki intifa hakları da gerekçeli karar ve hüküm fıkrasında açıklanarak “davacının 5/8 pay için atanmış mirasçı olduğunun tesbitine ” karar verilmesi gerekirken, bu hususlar gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. SONUÇ: Temyiz olunan kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.07.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir