YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/18152 K. 2013/1769 T. 7.2.2013

DAVA: Dava dilekçesinde vasiyetnamenin tenfizi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen hükmün temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması davalılardan N. Ç. tarafından istenilmekle; taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan günde temyiz eden davalı asil N. Ç. ve vekili geldi. Diğer davalı E. Ç.le davacı ve vekili gelmedi. Gelen davalı asil N. Ç. ve vekilinin sözlü açıklamaları dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için 7.2.2013 gününe bırakılması uygun görüldüğünden, belli günde dosyadaki bütün kağıtlar okunarak, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, gereği düşünüldü:

KARAR: Davada; muris vasiyetçi İ. Ç. Bursa 5.Noterliğinin 15.1.1992 tarih 2628 ve yevmiye numaralı düzenlemiş olduğu vasiyetnamesiyle 5090 Ada, 1 Parselde kayıtlı ( yenileme sonucunda 3491/1 Ada-Parsel nosunu alan ) iki katlı kargir evini davacının da velayeti altında olan oğlu N. Ç.’e bıraktığını, murisin 20.5.1994 yılında vefat ettiğini, vasiyetnamenin Bursa Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 7.9.1994 tarihli 1994/91 E.- 1994/77 K. sayılı ilamıyla açılmasına karar verildiğini, ancak vasiyetnamenin yerine getirilme davası açılmadığından halen tapu kaydının muris vasiyetçi üzerinde bulunduğunu, mirasçı olmayan davalı N.’nin, vasiyetçi murisin diğer oğlu E. Ç.’ten alacağından dolayı Düzce 2.İcra Müdürlüğünün 2007/436 E.sayılı dosyası gereği 16.2.2007 tarihinde, muristen oğlu Ertuğrul’a intikal edecek hisse üzerine haciz koydurduğunu, vasiyet sebebiyle bu haczinde haksız olduğu ileri sürülerek vasiyetnamenin tenfiziyle muris üzerine kayıtlı 3491/1 Parsel’in tapu kaydının iptaliyle lehine vasiyet yapılan N. Ç. adına kayıt ve tesciline, davalının ( N.’nin ) koydurmuş olduğu haczin kaldırılmasına, karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Davalı davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davaya konu taşınmazın vasiyetnameyle muris tarafından davacı oğlu Nu.’a bırakıldığını, vasiyetnamenin usulüne göre açıldığını ve kesinleştiğini, ancak tenfiz davası açılmadığından tapu kayıtlarının muris üzerinde kaldığını, taşınmazın tapu kaydına davalı N. Ç.’in diğer davalı murisin mirasçısı oğlu E. Ç.’e intikal edecek hisseye Düzce İcra Müdürlüğünce haciz koydurduğunu; vasiyetnamenin açılmış olmasına ve kesinleşmesine göre tapuda vasiyet alacaklısı davacı Nu. adına tescili yapılmamış olsa da mülkiyet hakkının davacı Nu.’a geçeceğini, bu sebeple haczin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulüyle davaya konu taşınmazın muris adına olan tapu kaydının iptaliyle davacı Nu. adına kayıt ve tesciline taşınmaz üzerine Düzce İcra Müdürlüğünün 2007/436 E.sayılı dosyası sebebiyle konan haczin kaldırılmasına karar verilmiş, hüküm davalı N. Ç. tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, vasiyetnamenin yerine getirilmesi ve davalı N. tarafından koydurulan haczin hukuken geçersiz olduğundan bahisle kaldırılması davasıdır.

Vasiyetnamenin yerine getirilmesi davasına dair temyiz itirazlarının incelenmesinde;

743 Sayılı T.M.K.nun 541 ve 4721 Sayılı T.M.K.nun 600. maddelerine göre vasiyetnamenin yerine getirilmesi davaları vasiyet alacaklısı tarafından vasiyeti yerine getirilme görevlisi varsa ona, yoksa yasal ve atanmış mirasçılara karşı açılır.

Somut olayda, vasiyetnamede yerine getirme görevlisi atanmamıştır. Dava mirasçılara karşı açılmalıdır. Davada murisin mirasçılarından Nuri hasım gösterilmemiştir. Davaya mirasçı Nuri’nin dahil edilerek taraf teşkili sağlanarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik hasımla davanın sonuçlandırılmış olması doğru görülmemiş. bozmayı gerektirmiştir.

Haczin kaldırılması yönünden temyiz itirazlarının incelenmesinde ise; bu davanın niteliği, sonuçları, tarafları vs. yönlerden ayrı dava olup, bu davanın tefrik edilerek ayrı bir esasa kaydedilip deliller ayrıca değerlendirilip, sonuçlandırılması gerekirken, birlikte görülüp sonuçlandırılması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu sebeplerle yerinde olduğundan kabulüyle hükmün H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtay duruşmasında vekille temsil edilen davalı N. Ç. için duruşma tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre takdir edilen 990 TL vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalı N. Ç.’e verilmesine ve peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 07.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir