YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/15523 K. 2006/255 T. 24.1.2006

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle ) murisin 1952’de eşi Hüsne’nin daha sonra 1968’de öldüğünün anlaşılmasına, muristen eşine intikal eden miras payının, eşinin mirasçılarına geçeceğine göre ( TKM. md. 522 ) aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mirasçılık belgesinde herbir mirasçının paylarının belirtilmesi, paylar toplam ile paydanın eşitliğinin sağlanması, başka bir ifade ile paydanın bütün paylara kesintisiz şekilde bölünebilmesi, açıkta bırakılan ( artan ) pay bırakılmaması zorunludur. Kararda paylar toplamını 352.800 olduğu, paydanın ise 302.400 olduğu görülmektedir. Paylar toplamı ile payda arasında eşitlik bulunmamaktadır. Yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda ( 2 ) bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, davalının bozma kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen sebeple REDDİNE, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir