İçindekiler

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nasıl Alınır?

Yasal mirasçılar, mirasçı atananlar ve vasiyet alacaklıları bu sıfatlarını gösterir belgeyi talep etme hakkına sahiptirler. Bu belgeye mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı adı verilmektedir. Veraset ilamı sulh hukuk mahkemelerinden talep edilebileceği gibi noterliklerden de alınabilecektir. Ancak kayıtların yeterli olmaması halinde noterliklerin belgeyi vermekten imtina etme hakları bulunmaktadır.

Yasal mirasçılar, mirasçı atananlar ve vasiyet alacaklıları sulh hukuk mahkemelerinde çekişmesiz olarak görülecek dava ile veraset ilamını alabilirler. Veraset ilamında kimlerin tereke üzerinde hak sahibi oldukları ve bu oranların neler olduğu yazılıdır. Veraset ilamına karşı itiraz usulü de kanunda düzenlenmiştir. Mirasçılık belgesi talep edilmek üzere verilir ve aksi sabit oluncaya kadar geçerli kabul edilir.

Mirası Reddetme (Reddi) Nasıl Olur?

Mirasçılar mirası 3 ay içerisinde reddedebilirler. Bu süre miras bırakanın ölümünün öğrenildiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Ancak mirasçılar, mirasçı olduklarını daha ileri bir vakitte öğrenmiş iseler ispat edildiği müddetçe bu süre mirasçıların, mirasçılık sıfatlarını öğrendikleri tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

Mirasın İntikali Nasıl Gerçekleşir?

Yasal mirasçılara miras bırakanın hak ve borçları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın geçecektir. Tereke aktif ve pasiflerden ibarettir. Terekedeki aktif ve pasifler yasal mirasçılara herhangi bir işlem yapılmaksızın geçer. Bunun sebebi ise yasal mirasçıların miras üzerinde külli halef olarak kabul edilmesine dayanmaktadır.

Saklı Paylı Mirasçılar Kimlerdir?

Kanuni düzenlemeye göre yasal mirasçılar miras bırakanın eşi, alt soyu ve anne babasıdır.

Mirasçı Nasıl Olunabilir?

Mirasçı olabilmek için mirasın açıldığı anda sağ olmak ve mirasçı olabilme ehliyetine sahip olmak gerekmektedir. Mirasçının mirasın açılmasından sonra ölmesi ihtimalinde mirasçının miras payı kendi mirasçılarına geçecektir.

Çocukların Mirasçılığı

Miras bırakanın her çocuğu miras üzerinde eşit hakka sahiptir.

Anne Ve Babanın Mirasçı Olabilmesi İçin Şartlar Nelerdir?

Miras bırakanın üst soyunun mirasçılığa hak kazanabilmesi için miras bırakanın alt soyunun olmaması gerekmektedir. Örneklemek gerekirse miras bırakanın çocuğunun olması halinde miras bırakanın anne ve babasının mirastan pay almasına imkan yoktur. Ancak miras bırakanın çocuğu yok ise anne ve baba mirasçı olabilirler.

Evlatlığın Mirasçılığı Nedir?

Evlatlık ile evlat edinen arasında hukuken bir bağ kurulmuş ise ve bu bağ ölüm anında mevcut ise evlatlık mirasçının alt soyu gibi mirastan pay alacaktır. Ancak evlat edinme işlemleri tamamlanmadan, evlatlık ile evlat edinene arasında hukuken bir bağ kurulmadan evlat edinen ölürse evlatlık mirasçı olamaz. Evlatlık ve altsoyu evlat edinenin mirasçısı olabilir ancak evlat edinenin hısımlarının mirasçısı olamaz. Evlatlığın ölmesi halinde ise evlat edinen evlatlığın mirasçısı olamayacaktır. Kanunen bu durum yasaklanmıştır. Ancak evlatlık ile evlat edinen arasında bu yönde bir irade var ise miras sözleşmesi yapılmasına herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Devletin Mirasçılığı Nasıl Olur?

Hiçbir mirasçısı olmadan ölen kişinin mirası devlete kalacaktır. Yani mirasçısı olmayan kişilerin mirasçısının devlet olduğu söylenebilecektir. Devletin mirasçı olabilmesi için birinci, ikinci ve üçüncü zümre mirasçılarının hiç birinin bulunmaması şarttır. Ayrıca devlet saklı paylı mirasçılar arasında sayılmadığından tenkis davası açması da mümkün değildir.

Mirasçılıktan Çıkarılma Ve Yoksun Olma Halleri Nasıl Gerçekleşir?

Mirasçılıktan çıkarılan kişilerin alt soylarının mirasçılığı devam edecektir. Bu sebeple u kişiler miras bırakanın ölmesi halinde veraset ilamının hazırlanması için noterliklere ya da sulh hukuk mahkemelerine talepte bulunabileceklerdir. Mirastan yoksunluk sadece yoksun olan kişileri etkiler.


Mirasçılar Neleri Talep Edebilirler

Mirasçılar veraset ilamının iptalini, ölüme bağlı tasarrufun iptalini isteyebilirler ve miras sebebi ile İSTİHKAK davası da açabilirler.

Mirascılar Vasiyeti Yerine Getirme Görevlisi Tutabilirler mi?

Mirasçılar vasiyetin yerine getirilmesi için bir görevli atanmasını isteyebilirler. Mirasçılar bu taleplerini Sulh Hukuk Mahkemesi’ne bildirirler.

Davada Bir Hasım Gösterilmeden Açılan Davada, Sonra Hasım Gösterilmesi Mümkün Müdür? 

Bu talep ıslahla dahi yerine getirilemez.

Veraset İlamının Yabancı Mahkemelerden Alınması

Yabancı mahkemelerin vermiş olduğu kararlar ülkemizde direk icra edilebilir kararlardan değildir. Yabancı mahkemelerde verilen kararların ülkemizde de geçerli olabilmesi birtakım usulü işlemlere bağlanmıştır. Öncelikli olarak bu kararların ülkemizde de tanınması için tanıma davası açılması gerekmektedir. Bu sebeple yabancı mahkemelerden alınmış olan bir veraset ilamı var ise öncelikli olarak bu ilamın tanıma konusu yapılması gerekmektedir. Tanınmasına karar verilmeyen kararlar ise Türkiye’de sonuç doğurmayacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir