YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/11872 K. 2012/10406 T. 1.10.2012

DAVA: Yanlar arasında görülen gaiplik, tapu iptal ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine ilişkin olarak verilen karar taraf vekillerince yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Selda Özer’in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava, gaiplik ve tapu iptal tescil isteklerine ilişkindir.

Mahkemece, dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 280 ada 3 parsel sayılı taşınmazın Ali oğlu Yakup adına kayıtlı olup, taşınmazın idaresi için Eyüp 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 08.02.2001 tarih ve 1999/677 E.2001/129 K. sayılı kararı ile kayyım tayin edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, HMK’nun 331/2 maddesi gereğince görevsizlik kararı verilmesi halinde, yargılama giderlerine görevli mahkemece karar verileceği düzenlendiğinden, yargılama giderleri yönünden yazılı şekilde hüküm kurulmuş olamasında bir isabetsizlik yoktur. Davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.

Davacının temyiz itirazlarına gelince; Mahkemece görevsizlik kararı verilmiş ise de; Mahkemenin kararı TMK’nun 32 ve devamı maddelerine dayalı olarak açılan gaiplik davalarında verilmesi gereken karar niteliğindedir. Oysa somut olayda davacı hazine, gaiplik isteği yanında, son mirasçı sıfatıyla taşınmazın tapusunun iptali ile hazine adına tescil isteminde de bulunmuştur. Bu tür bir isteğin TMK’nun 588. maddesi kapsamında olduğu açıktır.

Öte yandan, davanın taşınmazın aynına yönelik olduğu gözetildiğinde olayda HMK’nun 382 ve 383 maddelerinin uygulama yeri de bulunmamaktadır. Zira dava mal varlığına yönelik olup, bu hali ile HMK’nun 2. maddesi kapsamında olduğunun kabulü zorunludur. Anılan madde uyarınca da davada görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu tartışmasızdır.

SONUÇ: Hal böyle olunca, işin esasının incelenmesi, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulmuş olması doğru değildir. Davacının temyiz itirazları yerindedir. Kabulüyle hükmün açıklanan nedenlerden ötürü (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile )1086 sayılı HUMK.’nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 01.10.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir