YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2002/8254 K. 2002/9339 T. 12.7.2002

DAVA: Taraflar arasındaki ” Tanıma ” davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Davacılar Fransa noterliğince Fransa Medeni Yasasına göre verilmiş veraset belgesinin tanınmasına karar verilmesini istemiştir.

2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun 42. maddesi; yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi yabancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tesbitine bağlı olduğunu hükme bağlamıştır. Aynı Kanunun 34. maddesinde de “kesinleşmiş bulunan ilamların tenfizine karar” verilebileceği belirtilmiştir. Tanınması istenilen veraset belgesi kesinleşmiş mahkeme ilamı niteliğini taşımadığı gibi Türk Mahkemelerinin münhasır yetkisinde olan gayrimenkullerin intikal ettiğini gösterir biçimde tanınamaz. ( Y.2.H.D. 11.6.1990 tarihli 12861-5906 sayılı Kararı ), ( 2675 S.MÖUHK m.38-b, c ). Gerçekleşen bu durum karşısında isteğin reddi gerekirken ( Y.2.H.D. 10.2.1986 tarihli 808-1284 sayılı kararı ) yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, 12.7.2002 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir