YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2003/1040 K. 2003/2530 T. 27.2.2003 DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR: Dava Türk Medeni Kanununun 644.maddesine dayanılarak açılan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne, dava konusu taşınmazlardaki davacı ve davalılar arasındaki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmiş, paylar somut olarak kararda gösterilmiştir Kararı davalılar temyiz etmiştir. Mahkemenin, mülkiyeti paylı mülkiyete çevirirken hükme esas aldığı 2002/180 – 181 sayılı veraset belgesinde davacının miras payı 3/6 olarak gösterilmiş ve bu oran da paylı mülkiyete çevirmiştir. Sözü edilen bu veraset ilamı davacı tarafından hasımsız olarak alınmıştır. Davalıların temyiz dilekçesi ekinde sundukları aynı mahkemeden verilen 12.7.1991 tarihli 1991/139 – 85 sayılı veraset belgesinde ise, davacının miras payı 9/24 olarak, davalıların babaları Hikmet’in miras payı ise 15/24 olarak gösterilmiştir. Bu veraset belgesi de yine davacı tarafından hasımsız olarak alınmıştır. Her ikisi de davacı tarafından hasımsız olarak alınan veraset ilamları arasında miras payları bakamından farklılık mevcuttur. Temyiz dilekçesi ekindeki resmi nikahlı eşi Rahime değil, Halime olduğu görülmektedir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş; davacıya veraset belgesi iptali davası açarak “hasımlı” veraset ilamı getirmesi için mehil vermek ve hasıl olacak soncu uyarınca karar vermekten ibarettir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 27.02.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir