YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/10353 K. 2012/15698 T. 21.6.2012

DAVA: Dava dilekçesinde vasiyetnamenin açılması istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm mirasçılardan N. D. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Dava vasiyetnamenin açılması istemine ilişkindir.

Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak miras bırakanın yerleşim yeri Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi tarafından açılır ve ilgilere tebliğ olunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır. ( TMK 596/1-2 ).

Mahkemece; vasiyette bulunan A. N. Ş.’ın tüm mirasçılarını gösterir şekilde aile nüfus kayıtları celp edilmiş, İlçe Jandarma Komutanlığına yazılan müzekkere cevabına göre mirasçıların adresinin Almanya olduğu belirlenmiş ancak belirlenen mirasçılar çağrılmadan, vasiyetnamenin açılıp okunduğu tespit edilerek, adresi belirlenen ve duruşmaya gelmeyen tüm mirasçılara vasiyetnamenin ve kararın tebliğine karar verilmiştir.

TMK. 596/2.maddesi uyarınca, bilinen tüm mirasçılar usulüne uygun çağrılmadan, vasiyetnamenin açılıp okunması doğru değildir. Mahkemece, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 21.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir