YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/7722 K. 2004/11269 T. 5.10.2004

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 28.9.2004 günü temyiz eden davalılar vekili geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle 283 ada 13 parselde kayıtlı, ( dört daire iki dükkan olmak üzere ) altı bağımsız bölümden ibaret taşınmazın; ikinci katında yer alan ( 3 ) ve ( 4 ) bağımsız bölüm nolu daireleri, davacı ve kocasının kendi paraları ile yaptırdıklarının tanık beyanlarından anlaşılmasına, bundan sonra murisin bu dairelere ait 1/6’şar arsa payını 1996 yılında davacıya hibe etmiş olmasına, bu halde davacıya hibe edilenin sadece arsa payı olmasına, hükme esas alınan bilirkişi raporunda da, arsa payının ölüm tarihindeki değerlerinin tereke hesabında dikkate alındığına göre, davalıların işin esasına ve saklı pay tasarruf nisabının hesabına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2-Tenkis davalarında mecburi dava arkadaşlığı yoktur.

Davalı Necmettin ve diğer davalı Gündüz’ün sorumlu tutuldukları miktarları oranında yargılama giderleri ve vekalet ücretinin ayrı ayrı belirlenmesi gerekirken belirlenen miktarın (1.200.000.000 Tl. yargılama gideri, 1.959.200.457 Tl. nisbi vekalet ücreti) her iki davalıdan tahsiline karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda 2.bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 375.000.000. Tl. vekalet ücretinin davacıdan alınıp davalılara verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir