YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/12632 K. 2005/12344 T. 20.9.2005

DAVA: Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 17.3.2005 gün ve 1185-4131 sayılı ilamiyle onanmasına karar verilmişti. Sözü geçen Dairemiz kararının düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. ( 4772 Sayılı Yürürlük K.md.17 )

Olayları açıklamak taraflara hukuki nitelendirme hakime aittir. ( HUMK.md.76 ) Davacılar, dava dilekçesiyle; vasiyetname ile kendilerine vasiyet edilen taşınmazların tapu kayıtlarının iptali ile adlarına tescilini talep etmişlerdir. Miras bırakan 11.4.1991 tarihli vasiyetnamesiyle paylaştırma kuralı koymuştur. Dava, Türk Kanunu Medenisinin 587. maddesine dayalı, miras bırakanın, ölüme bağlı tasarrufu ile koyduğu paylaştırmaya uygun iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Paylaştırmaya kadar mirasçılar arasında zamanaşımı işlemez. Delillerin bu çerçevede değerlendirilmesi ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, davanın yanlış nitelendirmeyle zamanaşımına uğradığından bahisle reddi doğru değildir. Ne var ki, ilk incelemede bu yön gözden kaçtığından, hüküm onanmıştır. Davacıların karar düzeltme taleplerinin kabulüne, dairemizin onama kararının kaldırılmasına hükmün gösterilen sebeple bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440/I-4. maddesi gereğince davacıların karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin 17.3.2005 tarihli 2005/1185-4131 sayılı onama kararının kaldırılmasına, hükmün yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, temyiz harcının yatırana geri verilmesine, 20.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir