YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/13994 K. 2007/15300 T. 8.11.2007

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava, mirasçılık belgesi verilmesine ilişkindir.

Davacıların miras bırakanı E.N. 16.03.1972 tarihinde vefat etmiştir. Davacılar Yunan uyrukludur.

Miras, miras bırakanın ölümüyle açılır. (TKM. 517/1, T.M.K. 575/1.)

Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. ( 4722 Sayılı Yasa 17. madde )

Miras, ölenin milli hukukuna tabidir. Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar hakkında Türk Hukuku uygulanır. ( 2675 Sayılı MÖHUK. m. 22/1 )

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 07.06.2006 tarih ve 046536 sayılı cevabi yazısında “… Sonuç olarak, Türk pozitif hukukunda yabancılar yönünden kanuni mirasta, mirasçılık ehliyetinin tanınması ve miras yolu ile intikale müteallik hususlarda, Tapu Kanununda yapılan son değişikliklerden sonra herhangi bir kayıt ve sınırlama bulunmadığı, Tapu Kanunundaki değişiklikten önceki dönemde ise, mirasın açıldığı tarih, yani miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle, karşılıklılık koşulunun aranması gerektiği değerlendirilmekte olup, konunun yargı yetkisi kabulünde değerlendirilmesi keyfiyeti mahkemeye ait bulunmaktadır…” denilmektedir.

2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. maddesinde en son olarak 04.01.2006 tarihli ve 26043 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 29.12.2005 tarihli ve 5444 sayılı yasa ile değişiklik yapılmıştır.

Miras ölüm günündeki hukuki durum ile iktisap olunur. Miras bırakanın 16.03.1972 olan ölüm tarihine göre, Türkiye ile Yunanistan arasında taşınmazların edinilebilmesi konusunda fiili bir karşılıklılık uygulaması yoktur. Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk Hukuku uygulanacağından davacılar taşınmazları miras yolu ile iktisap edemezler. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.11.2007 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Dosyadaki yazılara, bozmaya uygun işlem ve araştırma yapılmış olmasına, delillerin takdirinde bir yanlışlık bulunmamasına ve özellikle miras yoluyla taşınmaz edinilmesi konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında “karşılıklılık” ilkesinin yasal olarak mevcut olduğu gibi, Yunanistan’da fiili uygulamanın bulunduğunun da anlaşılmasına göre yerinde görülmeyen bütün temyiz istemlerinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğun bozma kararına iştirak edilmemiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir