YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/4621 K. 2003/7706 T. 27.5.2003

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden davacılar vekili Av. Rıza Tercümanoğlu geldi. Temyiz eden karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Davacılardan Hacer İ’nin tebligatı bila tebliği döndüğü ve duruşmaya gelmediği görüldü. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 4722 sayılı kanunun 1.maddesi hükmü de dikkate alındığında olaya 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi hükümlerinin uygulanması gerekir.

Miras bırakanın bağışlananın kendinden önce ölümü halinde bağışlamanın yine kendisine dönmesi koşuluyla yaptığı bağış Türk Kanunu Medenisinin 507/3. maddesinde gösterilen miras bırakanın kayıtsız şartsız dönme hakkı olan bağışlardan değildir ( Y.2.H.D. 8.6.1995 ta., E. 5658 K. 6770 S.K. ). Bu nedenle davacıların Türk Kanunu Maddesinin 507/4. maddesi ( 4721 S. TMK. 565 ) koşullarının oluştuğu temlikin saklı pay kurallarını zedelemek amacı ile yapıldığının kanıtlanması gerekir. Davacılar temlikin bu amaçla yapıldığını kanıtlayamadıkları gibi, miras bırakanın açtığı davada da bağışlamanın bu amaçla yapılmadığının açıklandığı belirlenmiştir.

Türk Kanunu Medenisinin 507/3 ve 507/4. maddesi koşulları oluşmadığından davanın reddi gerekirken kabulü ve yazılı şekilde hükmün kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir