YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/2174 K. 2003/3954 T. 20.3.2003

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 26.11.2002 günü temyiz eden davacılar vekili Av. Ertuğrul Gülsoy ve karşı taraf vekili Av. Naile Mutlu geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Aynı yargı çevresi içinde kurulmuş bulunan ayni görevi yapan birden çok mahkeme davaların birleştirilmesi açısından aynı mahkeme sayılır. ( Y.İçt.B.B.Gn.Kur 14.2.1992 tarih esas 1991/3 – 1992/2 ) Miras bırakanın 5.7.1990 tarihinde yaptığı üç ayrı vasiyetname hakkında ehliyetsizlik nedenine dayalı bu dava dışında İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/672 esas sayılı ve İstanbul 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2000/663 esas sayılı dosyasında iptal davaları açılmıştır.Davaların aynı sebepten doğması ve biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması nedeniyle davalar arasında bağlantı vardır. Bu nedenle davaların Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 45/1. maddesi gereğince birleştirilmesi, sonucuna göre inceleme yapılarak karar verilmesi gerekirken bu yönler gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 275.000.000 lira vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacılara verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir