Yasal ve Atanmış Mirasçıya, Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Yargıtay Kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No:2005/4877 Karar No 2005/8082 Karar Tarihi: 23 Mayıs 2005

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: İstanbul 7. Sulh Hukuk Hakimliğinin 5.9.2002 tarih ve 2002/1038 – 1272 esas ve karar sayılı mirasçılık belgesine göre muris Özkan Karagöz’ün yasal mirasçıları annesi Naciye ( 1 pay ) ile eşi İclal ( 1 pay ) dir. ( TMK. md. 499 )

Muris; 26.02.2002 tarihli el yazılı vasiyetnamesi ile yasal mirasçısı olan eşi İclal’i mirasçı atamıştır. ( eşim İclal Karagöz’ü tek varisim olarak tayin ediyorum. Muhtemel mahfuz hisse sahipleri ile ilgili haklar açıkça ayrıktır. Yukarıda bahsettiğim varis tayini, benim Türkiye’de bulunan taşınır ve taşınmaz mallarım için geçerlidir. )

Saklı paylı mirasçılar ve bunların saklı payları Türk Medeni Kanununun 506. maddesinde hükme bağlanmıştır.

Davacı; hem yasal mirasçı hem de atanmış mirasçıdır. Hem yasal mirasçı hem de atanmış mirasçı olan kişinin açtığı davada, iki sıfatına göre mirasçılık belgesi verilir. ( 2.H.D. 4.7.1985 tarih ve 4526/6326 ) Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir