YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/3840 K. 2003/5639 T. 17.4.2003

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan 19.11.2002 tarihinde temyiz eden vekili Av. Turan Özbay geldi. Karşı taraf tebligata rağmen gelmedi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: 1-Ossan ve mirasçıları Bulgar vatandaşı olup, Bulgaristan ile karşılıklılık yok ise de, bu yön temyiz edilmediğinden bozma nedeni yapılamamış, yanılgıya işaret edinilmekle yetinilmiştir.

2-Serapi kızı Sultan mirasçısı olduğunu iddia eden ve davaya müdahil olan Siranuş’un temyizine gelince; Siranuş Sultan kızı olduğunu ve annesinin miras bırakanların kız kardeşi olduğunu ileri sürmüştür. Bu yön gözetilmeden müdahil, Mehmet kızı Sultan’dan olmuş gibi miras verilmesi kanuna aykırıdır. Buna göre Serapi kızı Sultan’ın ölüm tarihi, vatandaşlığı, buna göre karşılıklılık esasının araştırılması, sonucuna göre kazanılmış haklarda nazara alınarak hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm, tesisi bozmayı gerektirmiştir;

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün 2.bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, duruşma için takdir olunan 275.000.000 Tl. vekalet ücretinin davacılardan alınıp Siranuş’a verilmesine, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir