YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1501 K. 2004/8229 T. 22.6.2004

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden Tevfik Uğur Taşgın geldi ve soruldu. ” süre yeterli olmadığı için ben dahili davalıya ilanen tebligat yaptıramadım. Mürafaadan vazgeçiyorum” dedi. Beyanı okundu, imzası alındı. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Miras bırakan Suzan’ın eşinden boşanmış dul olarak 26.10.2000 tarihinde çocuksuz öldüğü anlaşılmaktadır. Ana ve babasının kaydı bulunmamaktadır.

Gerek davacıların almış oldukları 2000/1424-1552 sayılı, gerekse davalı tarafından alınmış olan 2001/35-100 sayılı veraset belgeleri hasımsız alınmış olup, tanık beyanlarına dayanmaktadır. Mirasçı oldukları kabul edilen Bekir evlatlarından Hasan ile Hüseyin’in dosyaya sunulan belgere göre Yunan vatandaşı oldukları görülmektedir. Mirasçı bırakmaksızın vefat eden kimsenin mirası devlete intikal eder. ( TKM. md. 448 ) Bu bakımdan, dava Hazine’nin hukuki menfaatiyle yakından ilgilidir. O halde davanın Hazine’ye ihbar edilmesi, ( HUMK. md. 49 ve devamı ) katıldığı takdirde onunda delillerinin toplanması, Türk uyruğundan olmayan mirasçılar yönünden Tapu Kanununun 35. maddesi uyarınca karşılıklılık ( mütekabiliyet ) bulunup bulunmadığının araştırılması ve hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir. Açıklanan yönler gözetilmeden eksik tahkikatla hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir