Vasiyetnamenin Olmadığı Durumlarda Miras Paylaşımı (Mal Taksimi) Nasıl Yapılır?

Miras bırakan, vefat etmeden önce bir vasiyetname hazırlayabilir. 

Vasiyetname noterde resmi şekilde yapılabileceği gibi yazılı şekilde de hazırlanabilir. Ayrıca kanunda özel durumların da gerçekleşmesi halinde sözlü vasiyetnamenin de yapılabileceği düzenlenmiştir.

Vasiyetname Düzenlenmemiş İse Miras Paylaşımı Nasıl Yapılacaktır?

Miras bırakan sağlığında bir kişi ile miras sözleşmesi yapabilecektir. Bu sözleşmeyi yapma hakkı taraflara Türk Medeni Kanunu Madde-545 ‘te belirtilmiştir.

medeni kanun madde 545 nedir

Miras sözleşmesi yapılabilmesi için kişinin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekmektedir. Miras sözleşmeleri olumlu ya da olumsuz şekilde yapılabilmektedir. Olumsuz miras sözleşmesi ise mirastan feragat anlamına gelmektedir.

Vasiyetnamenin olmadığı durumlarda, miras yasal mirasçılar ile atanmış mirasçılar arasında paylaşılacaktır.

Kanuni Mirasçılar Kimlerdir?

Kanuni mirasçıların kimlerin olabilecekleri, Türk Hukukunda 3 (üç) ayrı sistem düzenleme olmuştur.

Ferd Sistemi Nedir?

Mirasçıların önceden gruplandırılmadığı, kimlerin mirasçı olacağı her bir kimsenin miras bırakan ile aralarındaki ilişkiye göre belirlendiği mirasçılık sistemidir.  

Sınıf Sistemi Nedir?

Kan hısımlarının miras bırakana olan yakınlıklarına göre sınıflara ayrılmak suretiyle mirasçıların belirlendiği mirasçılık sistemidir.  

Zümre Sistemi Nedir?

Türk Hukukunda mirasın paylaşılmasında genel olarak esas alınan sistem zümre sistemidir. Bu sistemde zümreler ve onlardan türeyen altsoylar bulunmaktadır.

Zümre Sisteminin Ana Prensipleri Nedir?

Mirasçı olabilmek için bir zümreye dahil olunması şarttır.  Bir önceki zümrede mirasçının bulunması diğer zümredeki kişilerin mirasçılığını engellemektedir.  Zümre içerisinde ön sırada bulunan mirasçılar arka sırada bulunan kişilerin mirasçılığını engellemektedir.  Zümre başları ile kök başlarının mirasçılıkta önceliği bulunmaktadır.  Eş zümre mirasçısı olmamakla birlikte her zümre ile birlikte mirasçı olmaktadır. Birinci zümre mirasçıları miras bırakanın altsoyudur. İkinci zümre mirasçıları miras bırakanın anne ve babası ile onların altsoyudur. Üçüncü zümre mirasçıları ise miras bırakanın büyük anne ve babası ile onların alt soylarıdır.   Altsoyun mirasçılığında cinsiyet fark etmeksizin çocuklar miras bırakanın mirası üzerinde eşit paylara sahiptirler.  Eşin birinci zümre ile birlikte mirasçı olması halinde miras payı terekenin 1/4üdür.  

medeni kanun madde 500 nedir

Evlatlığın ve alt soyunun miras bırakana mirasçı olabilmesi için evlat edinen kişinin yani miras bırakanın ölümü anında evlatlık ilişkisinin geçerli olarak kurulmuş ve hali hazırda devam ediyor olması gerekmektedir.  Ayrıca her ne kadar evlatlık ilişkisi kurulmuş olsa da evlatlığın kendi ailesi ile kan hısımlarına olan mirasçılığı da devam edecektir. Evlatlık ve altsoyu sadece evlat edinene mirasçı olabilirler. Bu mirasçılık ise tek yönlüdür. Evlatlığın evlat edinenden önce ölmüş olması halinde evlat edinen evlatlığın mirasçısı olamayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.