YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/6555 K. 2013/10547 T. 15.4.2013

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: Dava, mirasbırakanın yasal mirasçıları tarafından açılmıştır. Davacılar mirasbırakanları V. D.’nun ölüm tarihinde, terekesinin borca batık olduğunu belirtip bu sebeple terekenin borca batık olduğunun tespitine kararı verilmesini talep etmişlerdir ( TMK. m. 605/2 ). Yasal mirasçılar, terekenin olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülmesi için gerekli olanın dışında işleri yapmamış olmaları veya terekeyi sahiplenmemiş bulunmaları halinde terekenin ölüm tarihinde borca batık olduğu yönünde tespit kararı verilmesini isteyebilirler. Terekeyi sahiplenmiş olan veya sahiplenme anlamına gelen işleri yapan mirasçıların, bundan sonra terekenin borca batık olduğunu ileri sürmeleri Türk Medeni Kanununun 2. maddesindeki dürüstlük kuralına aykırıdır. Hakkın açıkça kötüye kullanılmasını da hukuk düzeni korumaz. Davacılar mirasbırakanın borcu nedeniyle aleyhlerine açılan Kırkağaç Asliye Hukuk ( İş ) Mahkemesinin 2000/121 esas, 2001/175 karar sayılı dava dosyasında defi yoluyla terekenin borca batık olduğunun tespitini istemedikleri gibi, bu dava sonrasında kesinleşen ilam nedeniyle haklarında Mersin 2. İcra Müdürlüğünün 2010/6171 esas sayılı dosyasında yürütülen takip sırasında da davacılardan Fatoş ve Naciye tarafından borcun yeniden yapılandırılması talebi üzerine yeniden yapılandırma yoluna gidilmiştir. Davacıların bu davranışları terekenin sahiplenilmesi niteliğinde olup bu husus gözetilerek davanın reddi yerine yazılı gerekçeyle kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir