YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3286 K. 2013/4581 T. 25.3.2013

DAVA: Dava dilekçesinde, Y. E.’in terekesine temsilci atanması istenilmiştir. Mahkemece davada yetkisizlik kararı verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacılar vekili dava dilekçesinde; tarafların miras bırakanı Y. E.’in 29.08.2009 tarihinde öldüğünü, mirasın henüz paylaşılmadığını, mirasçı Neslihan’ın velisi Nilgün’ün paylaşmaya karşı çıktığını ileri sürerek Neslihan’a kayyım atanmasını, olmaz ise terekeye TMK’nun 640. maddesi uyarınca temsilci atanmasını istemiş, 03.07.2012 tarihli oturumda ise talebini açıklayarak terekenin idaresi için TMK’nun 640. maddesi uyarınca temsilci atanmasını istemiştir.

Türk Medeni Kanununun 640/3. maddesi uyarınca mirasçılardan birinin istemi üzerine sulh mahkemesi, miras ortaklığına paylaşmaya kadar bir temsilci atayabilir. Aynı yasanın 576. maddesine göre ise miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır. Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür. Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet Ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzük’ün 54. maddesinde; Türk Medeni Kanununun 640. maddesinin uygulanmasında miras ortaklığına temsilci atanması istemi, mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimine sözlü veya yazılı beyanla olacağı hükme bağlanmıştır.

Somut olayda; davacının özellikle 03.07.2012 tarihli oturumdaki beyanları da dikkate alındığında dava, Türk Medeni Kanununun 640/3. maddesi uyarınca tarafların miras bırakanı Y. E.’in 29.08.2009 tarihinde ölümü üzerine, miras yoluyla intikal eden malvarlığının ( terekenin ) takibi ve korunması için temsilci atanması isteğine ilişkindir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine terekeye temsilci atanması isteklerinde yetkili mahkeme mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi olup, buradaki yetki kesin yetkidir. Mahkemece res’en gözetilmesi zorunludur. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve özellikle davacının 03.07.2012 tarihli oturumdaki beyanları dikkate alındığında davada yetkili mahkeme; Kadıköy Sulh Hukuk Mahkemesi değil,mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesi ( Büyükçekmece Sulh Hukuk Mahkemesi ) olduğu gözetilerek yargılamaya devam edilip işin esası hakkında karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesidoğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir