İçindekiler

Eşe Mirasçı Olmak İçin Resmi Nikâh Şart mıdır?

Eşlerin hayatta iken elde ettikleri kazanımlar ölümleri halinde miras hukuku uyarınca tasfiyeye tabi tutulur. Hayatta kalan eşin ölen eşine ne oranda mirasçı olacağı ise hayatta kalan diğer akrabaların yakınlık derecesine göre değişir. Yine Eşler arasındaki mirasın taksiminde mal rejiminin tasfiyesine ilişkin düzenlemeler de göz önünde bulundurulur.

Hayatta kalan eşin ölen eşine mirasçı olabilmesi için ölüm anında aralarında mevcut bir evlilik bağının olması gerekmektedir. Eşin ölümünden önce evlilik bağı sona ermiş ise örneğin eşler boşanmışlarsa sağ kalan eş ölen eşine mirasçı olamayacaktır.

Çocuklu Eşin Miras Payı Nedir?

1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 499. maddesinde sağ kalan eşin yasal miras payı düzenleme altına alınmıştır.

Sağ kalan eş miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte birine hak kazanacaktır. Miras bırakanın alt soyu tabirinden miras bırakanın birinci derece mirasçılarını yani çocuklarını ve varsa onların da çocuklarını anlamak gerekir.

Anne Baba Hayatta İse Eşin Miras Payı Ne Olur?

Sağ kalan eş miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısına hak kazanacaktır. Bu durum miras bırakanın altsoyunun olmaması ve anne babasının veya bunlardan birinin hayatta olması, ana baba ölü ise miras bırakanın kardeşlerinin olması halini kapsamaktadır.

Büyük Anne Büyük Baba Hayatta İse Eşin Miras Payı Ne Olur?

Sağ kalan eş miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamına hak kazanacaktır. Yani miras bırakanın hala, amca, dayı ve teyze çocuğuna miras gitmeyecektir.

Boşanma Halinde Eşin Miras Hakkı Var mıdır?

Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler.

Sağ Kalan Eşin Mal Rejiminden Kaynaklanan Hakkı Var mıdır?

Sağ kalan eş ile ölen eşi arasındaki mal rejiminin tasfiyesi de öncelikli bir hukuki işlemdir. Sağ kalan eş ölen eşi ile aralarındaki mal rejiminden kaynaklanan haklarını (varsa) aldıktan sonra ölen eş adına kalan malvarlığı mirasa konu olacaktır. Sağ kalan eşin mal rejiminden kaynaklanan bu hakları mirasçılık sıfatından ayrıdır.

Boşanma Davası Devam Ederken Ölen Eşe Mirasçı Olunabilir mi?

Boşanma davası devam ederken, ölen davacı eşin mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalı eşin kusurunun ispatlanması halinde de davalı eş mirasçılık haklarını kaybeder.

Boşanma davası devam ederken, davacı eşin ölümü halinde, davalı eşin buna rağmen mirasçı olabilmesi belli koşullar altında engellenmektedir. Buna göre ölen davacı eşin mirasçılarından herhangi birisinin davayı devam ettirmesi ve davalı eşin kusurlu olduğunun sabit olması halinde, davalı eş, davacı eşine mirasçı olamayacaktır. Davacı eşin ölümü halinde evlilik kendiliğinden son bulur. Bu nedenle davacının ölümüne rağmen, mirasçılardan birinin devam ettirdiği bu dava, eşlerin boşanmasına yönelik olmayacak, devam edilen davada, boşanmada davalı eşin kusurlu olup olmadığı karara bağlanacaktır. Bir başka ifadeyle bu durumda devam edilen dava, boşanmada hangi eşin kusurlu olduğunun saptanmasına yönelik olacaktır. Bu durum özellikle zina, hayata kast, pek kötü davranış, haysiyetsiz hayat sürme sebeplerinden biriyle açılan boşanma davasında, davacının ölümü halinde, bu eylemlerde bulunan kusurlu davalı eşin buna rağmen mirasçı olabilmesi konusunda haksız ve adaletsiz sonuçların doğmasına da neden olabilecektir, işte bu haksız durumların önlenmesi amacıyla düzenleme getirilmiştir.

Boşanmadan Önce Eşe Yapılan Vasiyet Geçerli Olur mu?

Eşlerin boşanma halinde ölüme bağlı tasarruflardan doğan hakları kaybetmesi, yapılan ölüme bağlı tasarrufta bunun aksinin kararlaştırılmamış olması şartına bağlıdır.

Mirasın Paylaşımında Ölüm Tarihi Önemli midir?

1) 23.11.1990 Öncesi Ölümlerde 743 sayılı Mülga Türk Kanunu Medenisinin sağ kalan eşin mirasçılığını düzenleyen 444. maddesinin 23.11.1990 tarihinde yürürlüğe giren 14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı Kanunun 10. maddesi ile değiştirilmeden önceki hali;   EMK md.444 “Müteveffanın karı veya kocası, füru ile içtima ettik de muhayyerdir; dilerse terekeden yarısının intifa hakkını, dilerse dörtte birinin mülkiyetini alır. Müteveffanın babası, anası veya bunların füru ile içtima eden karı veya koca, mirastan dörtte birinin mülkiyeti ile beraber yarısının intifa hakkına; ve büyük babaları ve büyük anaları veya bunların füruları ile içtima eden karı veya koca, terekeden yarısının mülkiyeti ile beraber dörtte birinin intifa hakkına ve bunlar da yoksa bütün mirasın mülkiyetine sahip olur.”

2) 23.11.1990 – 01.01.2002 Arası Ölümlerde 743 sayılı Mülga Türk Kanunu Medenisinin sağ kalan eşin mirasçılığını düzenleyen 444. maddesinin 14.11.1990 tarih ve 3678 sayılı Kanunun 10. maddesi ile değiştirildikten sonraki hali; EMK md.444 “Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu mirasçılara göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur. 1. Miras bırakanın füru ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri, 2. Miras bırakanın ana ve baba veya bunların füru ile birlikte mirasçı olursa mirasın yarısı, 3. Miras bırakanın büyükbaba veya büyük anaları ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte üçü, Bunlar da yoksa mirasın tümü eşe kalır.”

3) 01.01.2002 Sonrası Ölümlerde Sağ kalan eşin yasal miras payının 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 499. maddesine göre düzenlenmiş hali; MK md.499 “Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre miras bırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur: 1. Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri, 2. Miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı, 3. Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir