Miras İntikal (Veraset) Nasıl Yapılır?

Veraset İntikal yaşam içerisinde alınan harcama, gelir veya servet vergilerinden farklı olarak sadece servet üzerinden alınan bir vergi türüdür. Veraset ve intikal vergisi beyanı ölen bir kişinin yakınlarına veraset yoluyla intikal eden mal varlığı üzerinden tahsil edilir. Her hangi bir ölüm olayı olmaksızın bir varlığın başka bir kişiye anlaşmalı olarak karşılıksız bir şekilde intikal etmesi durumunda ise, hibe veya ivazsız intikal olarak değerlendirilir.

Böylece ivazsız intikal yoluyla mal veya hak elde eden kişiler, o mal veya hakkın veraset ve intikal vergisini ödemekle mükellef kılınır. Bu tür vergilendirmelerde, istisna ve muafiyet halleri dışında veraset ve intikal beyannamesi verilmesi zorunluluğu hâsıl olur.

Veraset İntikal vergisi, ölüm sebebiyle geçen mal veya haklarla, ivazsız olarak hibe yoluyla mal ve hak edinen gerçek ve tüzel kişiliklerden alınır. Gerçek kişiler Türk Medeni Kanununda belirtildiği gibi, hak ehliyetlerini sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü günden itibaren kazanmaktadır. Tüzel kişilikler ise, birden fazla gerçek kişi veya tüzel kişiliğin emek ve sermayelerini birleştirmesinden meydana gelen ortaklıklardır.

Tüzel kişilik olarak tanımlanmış olanlar ancak ölümle bağlı tasarruflarda mirasçı sıfatına sahip olabilirler. 5602 sayılı kanunla belirlenen şans oyunları, çekiliş ve yarışma gibi sebeplerle elde edilen gelirler, intikal kapsamında değerlendirilerek vergiye tabi tutulmaktadır.

Veraset İntikal Nasıl Yapılır?

  • Veraset İntikal Türk Medeni Kanununda belirlenmiş esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Bir kişinin ölümü sonrası sahip olduğu tüm gayrimenkuller, yasal mirasçılarına intikal etmekte, Miras olarak belirlenen tereke yasal mirasçılar arasında paylaştırılmaktadır. İntikalin gerçekleşmesi için alınan belgede mirasa hak kazananların hangi oranda mirasçı olduğu gösterilmektedir. Miras intikal işlemleri, hak sahiplerinden herhangi birinin başvurması veya tamamı tarafından yapılabilmekte olup, intikal gerçekleştiğinde mülkiyet, tüm mirasçılara hakları ölçüsünde dağıtılmaktadır.

Veraset İntikal işlemlerinin yapılabilmesi için gerekenler incelendiğinde, intikali istenen malların tapu senedi, tapu yokluğunda ise, malların bulunduğu yeri net olarak belirtmeye vesile olabilecek ada, parsel gibi bilgilerin sözlü şekilde beyan edilmesi.

  • İntikal talebinde bulunan kişiler veya temsilci olmaya yetkilendirilmiş kişilerin fotoğraflı nüfus cüzdan veya pasaportu,
  • Başvuru temsilen yapılıyorsa temsile uygun düzenlenmiş belge,
  • Vefat edene ait veraset ilamı veya belgesinin mahkeme tarafından onaylanmış aslı ya da, noter onaylı örneği,
  • İntikale konu olan malın bina olması durumunda deprem sigorta poliçesi (DASK)

Veraset ve intikal işlemlerinin yapılarak kanuna uygun biçimde varislere tevdi edilmesini sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir