El Yazılı Vasiyetnamenin Geçerliliği Mirasçılık Belgesi Mahkeme Kararı

Mirasçılık belgesi ise mirasçıların tereke üzerinde hak iddia ederek ilgili resmi mercilerde intikal işlemleri yapmasını kolaylaştıran bir belgedir. Mirasçılık belgesi verilmesi çekişmesiz yargı işidir. Bu nedenle sonradan ilgililerce verilen mirasçılık belgesinin geçersizliği iddia edilebilir. Mirasçılık belgesi resmî belge niteliğinde olmasına rağmen kesin hüküm niteliğine haiz değildir. Mirasçılık belgesi kural olarak yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar ve vasiyet alacaklıları tarafından talep edilebilir. Mirasçılık belgesine ilişkin Türk Medeni Kanunu Madde 598 dışında bir kanun hükmü bulunmamaktadır. Bu nedenle oluşan kanun boşluğu Yargıtay kararları ile doldurulmaya çalışılmaktadır. Mirasçılık belgesi Sulh hukuk mahkemeleri veya noterlerden talep edilebilir. Mirasın reddi, mirastan yoksunluk, mirastan feragat ve mirasçılıktan çıkarma hallerinde, mahkeme hükmünün infaz edilmeye uygun, açık, anlaşılır olması gerekmektedir. Bu husus son Yargıtay kararlarında da açıkça ifade edilmektedir. Böylelikle intikal işlemlerinde yaşanacak sorunların önüne geçilmekte ve infazda tereddüdün ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Geçerliliği Nasıl Sağlanır?

Kişiler hayattayken elde ettikleri malvarlıklarının üzerinde ölümden önce diledikleri gibi tasarruf edebilirler. Mallarını istedikleri kişilere satabilir veya bağışlayabilirler. Miras bırakan ölümünden sonra mirasının kimlere ve ne şekilde paylaştırılmasını istediğini belirlemek için ölümden önce vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapacaktır. İşte bu nedenle sahip olduğu malvarlığının ölümünden sonra (saklı pay hükümlerine uymak şartıyla) dilediği kişi/kişilere ait olmasını isteyen miras bırakanın vasiyetname ya da miras sözleşmesi yapması gerekir. Ölüme bağlı tasarruflar ile sadece malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunulması zorunlu değildir. Muris, vasiyetnamesinde cenazesi, çocuklarının terbiyesi, evlilik dışı çocuğunu tanıması gibi malvarlığına ilişkin olmayan hususlarda da düzenleme yapabilir.

Yasal ve atanmış mirasçı olan kişiye her iki sıfatına göre mirasçılık belgesi (veraset ilamı) verilir. 23 Mayıs 2005 tarihinde,  Yüksek Mahkemenin vermiş olduğu kararında bu durumu şu şekilde belirtmiştir.

“Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas No: 2005/4877 Karar No: 2005/8082 Karar Tarihi: 23 Mayıs 2005”

DAVA: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR: İstanbul 7. Sulh Hukuk Hakimliğinin 5.9.2002 tarih ve 2002/1038 – 1272 esas ve karar sayılı mirasçılık belgesine göre muris Özkan Karagöz’ün yasal mirasçıları annesi Naciye bir pay ile eşi İclal bir 1 pay ‘dır. ( TMK. md. 499 )

Muris; 26.02.2002 tarihli el yazılı vasiyetnamesi ile yasal mirasçısı olan eşi İclal’i mirasçı atamıştır. Eşim İclal Karagöz’ü tek varisim olarak tayin ediyorum. Muhtemel mahfuz hisse sahipleri ile ilgili haklar açıkça ayrıktır. Yukarıda bahsettiğim varis tayini, benim Türkiye’de bulunan taşınır ve taşınmaz mallarım için geçerlidir.

Saklı paylı mirasçılar ve bunların saklı payları Türk Medeni Kanununun 506. maddesinde hükme bağlanmıştır.

Davacı; hem yasal mirasçı hem de atanmış mirasçıdır. Hem yasal mirasçı hem de atanmış mirasçı olan kişinin açtığı davada, iki sıfatına göre mirasçılık belgesi verilir. ( 2.H.D. 4.7.1985 tarih ve 4526/6326 ) Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.05.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

El yazılı vasiyetname üç vasiyetname arasında en kolay vasiyetname türü olsa da Türk Medeni Kanunu’nda el yazılı vasiyetname düzenlenmesinde uyulması aranan şartlar göründüğü kadar basit değildir ve bir şartın gerçekleştirilmesindeki en ufak ihmal vasiyetnamenin iptal edilmesi sonucunu doğurabilmektedir. Buna ek olarak vasiyet çinin kullandığı terimlerdeki yanlışlıklar nedeniyle vasiyetnamenin anlaşılması güçleşebilir. Bu nedenle süreçle ilgili hukuki yardım alınması vasiyetname düzenlenmesinde en sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlar, böylece miras bırakan yasal sınırlar içerisinde olmak kaydıyla ölümünden sonra da malvarlığının dilediği kişilere geçmesini sağlamış olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.